นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- อบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
- ประเมิน PA ผู้บริหารสถานศึกษา รร.วัดกาญจนาราม
21
22
23
- งานเกษียณอายุอำเภอกาญจนดิษฐ์ รร บรรจงบุรี
24
25
26
27
28
- งานเกษียณอายุราชการเขตพื้นที่ รรไดมอนด์
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66 | มี.ค. 66 | ก.พ. 66