นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ก.ย.
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย

03 ก.ย.
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

09 ก.ย.
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

11 ก.ย.
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษา จำนวน ๑๐๖ คน
4
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไปทัศนศึกษา จำนวน ๘๙ คน
5
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๕ ไปทัศนศึกษา จำนวน ๓๔๙ คน
6
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาอำภอลานสกา นครศรีธรรมราช
7
8
- ประชุมคณะทำงานจัดทำ SWOT
9
10
11
- แห่เรือพระวัดท่าไทรฯ นักเรียน ๔๐ คน
12
13
14
- วันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติ ครม.ครั้งที่ 3
15
16
17
18
- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 1
19
20
21
- จัดทำสำมะโนนักเรียนเพื่อจัดทำแผนการจัดชั้นเรียนระยะ 5 ปี
22
23
24
25
26
27
- รับโล่รางวัลชนะเลิศผลงานสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย MOE Safety Center
28
29
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่หนึ่ง
30
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่สอง ประชุมคณะครูฯ
31
- ส่งแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่สาม
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66 | มี.ค. 66 | ก.พ. 66 | ม.ค. 66 | ธ.ค. 65 | พ.ย. 65 | ต.ค. 65 | ก.ย. 65