นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ก.ย.
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย

03 ก.ย.
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

09 ก.ย.
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

11 ก.ย.
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2
3
4
- ส่งแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี
- ครูใหม่นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์ มารายงานตัว
5
6
7
8
9
- ประชุมการใช้งานระบบ Digital Platform สุขภาพเด็กวัยเรียน
- อบรมการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก
10
11
12
13
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเช้า ปฐมวัย ประถมศึกษา /ภาคบ่าย มัธยมศึกษา
14
- ประชุมเครือข่ายกาญจนดิษฐ์ ครั้งที่ 4/2565
15
- สอบธรรมศึกษา กองธรรมสนามหลวง
16
- ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เวลา 13.00 น.
17
18
19
20
21
22
23
- ประชุมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกลุ่มเด็กและเยาวชน วันที่สอง
- กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหาธีระราชเจ้า ณ วัดท่าไทร
24
25
- ถวายพวงมาลาวันมหาธีรราชเจ้า รพ สวนสราญรมณ์
26
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66 | มี.ค. 66 | ก.พ. 66 | ม.ค. 66 | ธ.ค. 65 | พ.ย. 65 | ต.ค. 65 | ก.ย. 65