นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
2
- รพ.สต.ท่าทองใหม่ ตรวจสุขภาพนักเรียนภาคเรียนที่ 2
3
- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์
4
5
6
7
- นศ.รพ.สุราษฎร์ธานี ให้ความรู้โรค RSV และมือเท้าปากนักเรียนชั้นป.6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- เปิดสอนชดเชย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63 | ก.พ. 63 | ม.ค. 63