นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 2,241.34 KB)