นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันศุกร์ ที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
4นางฐานิตา แก้วมหา
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง08:4117:02
7นางอรวรรณ พรหมสอน
8นางราศรี วิชัยดิษฐ์
9นางณฐมน แก้วอำดี
10นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
11นางเรณู สุทธินุ่น
12นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
13นางวลัดดา คงนิล
14นางจิราพร ขอนแก้ว
15นางปัตมา จินดากาญจน์
16นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
17นายพงศกร โสภา
18นางพรรณี คชสิทธิ์
19นางนวลฉวี ไทรบุรี
20นายพานุ นราภัย
21นางพัชรา จามพัฒน์08:4615:54
22นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
23นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
24นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
25นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
26นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
27ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
28นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
29นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
30นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
31นางสาวทิยา บัวมณี
32นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
33นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
34นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
35นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
36นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
37นางสาวอ้อมใจ อร่าม08:3517:02
38นางสาวกชพร หมุนหลี
39นางสาวณิชา มีแสง
40นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
41นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
42นางสาวดวงฤดี ชีวะ
43นายสุเทพ ชูมี