นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันศุกร์ ที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
4นางฐานิตา แก้วมหา
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง08:4117:02
7นางอรวรรณ พรหมสอน
8นางราศรี วิชัยดิษฐ์
9นางณฐมน แก้วอำดี
10นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
11นางเรณู สุทธินุ่น
12นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
13นางวลัดดา คงนิล
14นางจิราพร ขอนแก้ว
15นางปัตมา จินดากาญจน์
16นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
17นายพงศกร โสภา
18นางนวลฉวี ไทรบุรี
19นายพานุ นราภัย
20นางพัชรา จามพัฒน์08:4615:54
21นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
22นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
23นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
24นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
25นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
26ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
27นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
28นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
29นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
30นางสาวทิยา บัวมณี
31นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
32นางสาวขนิษฐา กาบขุนทด
33นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
34นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
35นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
36นางสาวอ้อมใจ อร่าม08:3517:02
37นางสาวกชพร หมุนหลี
38นางสาวณิชา มีแสง
39นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
40นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
41นางสาวดวงฤดี ชีวะ
42นายสุเทพ ชูมี