นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์07:4116:50
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ08:3416:49
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์09:0516:51
4นางฐานิตา แก้วมหา09:0516:38
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร09:0616:35
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง08:2314:55
7นางอรวรรณ พรหมสอน08:5816:32
8นางราศรี วิชัยดิษฐ์16:32
9นางณฐมน แก้วอำดี
10นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด08:13
11นางเรณู สุทธินุ่น09:05
12นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง08:2716:32
13นางวลัดดา คงนิล
14นางจิราพร ขอนแก้ว09:06
15นางปัตมา จินดากาญจน์09:06
16นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว08:5416:50
17นายพงศกร โสภา
18นางพรรณี คชสิทธิ์11:2016:32
19นางนวลฉวี ไทรบุรี08:40
20นายพานุ นราภัย08:3516:50
21นางพัชรา จามพัฒน์08:1716:09
22นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์08:27
23นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ08:48
24นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์08:4515:22
25นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว08:4818:14
26นางสาววิชชุดา เสือแก้ว09:0718:36
27ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์16:50
28นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง08:1217:02
29นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ08:5616:49
30นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง08:1216:50
31นางสาวทิยา บัวมณี08:2817:05
32นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์08:3616:45
33นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์08:2817:02
34นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน08:3118:34
35นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์08:1916:49
36นางสาวธิติมา ตุกชูแสง08:1716:49
37นางสาวอ้อมใจ อร่าม08:2316:46
38นางสาวกชพร หมุนหลี08:49
39นางสาวณิชา มีแสง08:3317:02
40นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์08:48
41นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
42นางสาวดวงฤดี ชีวะ17:02
43นายสุเทพ ชูมี08:48