นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์07:0416:46
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:3917:01
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:0516:52
4นางฐานิตา แก้วมหา07:0916:34
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร06:1116:34
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง06:4916:44
7นางอรวรรณ พรหมสอน
8นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:2016:44
9นางณฐมน แก้วอำดี06:5116:49
10นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:3816:31
11นางเรณู สุทธินุ่น07:4416:39
12นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:2816:49
13นางวลัดดา คงนิล
14นางจิราพร ขอนแก้ว07:3216:32
15นางปัตมา จินดากาญจน์07:2116:37
16นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:3416:40
17นายพงศกร โสภา07:2517:17
18นางพรรณี คชสิทธิ์06:5616:44
19นางนวลฉวี ไทรบุรี07:0316:34
20นายพานุ นราภัย07:0816:44
21นางพัชรา จามพัฒน์06:5216:37
22นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์07:3117:56
23นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ07:1916:18
24นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์07:2316:33
25นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:2316:38
26นางสาววิชชุดา เสือแก้ว06:5817:37
27ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์17:25
28นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง06:5217:02
29นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:2316:33
30นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง07:0916:49
31นางสาวทิยา บัวมณี17:23
32นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์07:0517:13
33นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์06:3617:00
34นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน07:3217:30
35นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:1716:32
36นางสาวธิติมา ตุกชูแสง07:1916:49
37นางสาวอ้อมใจ อร่าม07:1316:50
38นางสาวกชพร หมุนหลี06:4716:45
39นางสาวณิชา มีแสง07:01
40นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก16:56
41นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์06:3816:35
42นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
43นางสาวดวงฤดี ชีวะ07:1117:00
44นายสุเทพ ชูมี07:0117:36