นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันพุธ ที่ 08 มิถุนายน พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:5907:09
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:3716:51
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:0316:53
4นางฐานิตา แก้วมหา07:3416:35
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร06:1716:36
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง06:4116:34
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:3216:39
8นางณฐมน แก้วอำดี07:1416:39
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:2816:35
10นางเรณู สุทธินุ่น07:3516:41
11นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:0817:30
12นางจิราพร ขอนแก้ว07:2516:46
13นางปัตมา จินดากาญจน์07:1616:43
14นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:3116:31
15นายพงศกร โสภา07:2017:13
16นางพรรณี คชสิทธิ์06:5416:53
17นางนวลฉวี ไทรบุรี07:0716:30
18นายพานุ นราภัย06:4216:43
19นางพัชรา จามพัฒน์06:5116:43
20นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
21นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ07:27
22นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์07:3816:30
23นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:1016:38
24นางสาววิชชุดา เสือแก้ว07:0317:27
25ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์07:2316:55
26นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง06:4916:56
27นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:3016:37
28นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง07:4116:31
29นางสาวทิยา บัวมณี07:0916:34
30นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์06:4716:50
31นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์07:1416:56
32นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน07:1116:45
33นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:4316:30
34นางสาวธิติมา ตุกชูแสง07:1016:31
35นางสาวอ้อมใจ อร่าม06:5616:49
36นางสาวกชพร หมุนหลี07:12
37นางสาวณิชา มีแสง07:0616:55
38นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก07:4716:46
39นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์07:15
40นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
41นางสาวดวงฤดี ชีวะ06:5916:55
42นายสุเทพ ชูมี06:5716:37