นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์07:0314:35
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:1316:42
4นางฐานิตา แก้วมหา06:5716:52
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร06:1416:53
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง06:5416:54
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:3416:44
8นางณฐมน แก้วอำดี07:2716:44
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:4616:34
10นางเรณู สุทธินุ่น07:4316:42
11นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:2318:07
12นางจิราพร ขอนแก้ว07:27
13นางปัตมา จินดากาญจน์07:2216:41
14นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
15นายพงศกร โสภา
16นางพรรณี คชสิทธิ์06:5716:42
17นางนวลฉวี ไทรบุรี07:0116:31
18นายพานุ นราภัย07:0916:38
19นางพัชรา จามพัฒน์06:5916:08
20นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์08:53
21นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ07:34
22นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์07:2616:42
23นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:3816:34
24นางสาววิชชุดา เสือแก้ว07:2617:08
25ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์07:0116:37
26นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง06:5217:06
27นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:2816:45
28นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง07:2916:30
29นางสาวทิยา บัวมณี07:04
30นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์07:1517:01
31นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์07:1317:01
32นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน07:3918:10
33นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:3516:34
34นางสาวธิติมา ตุกชูแสง07:08
35นางสาวอ้อมใจ อร่าม07:0918:08
36นางสาวกชพร หมุนหลี07:1417:05
37นางสาวณิชา มีแสง07:1617:02
38นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก06:5916:55
39นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์07:2216:37
40นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
41นางสาวดวงฤดี ชีวะ07:0916:51
42นายสุเทพ ชูมี06:53