นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
4นางฐานิตา แก้วมหา09:1316:29
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร09:1416:31
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์
8นางณฐมน แก้วอำดี
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด08:4215:17
10นางเรณู สุทธินุ่น
11นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
12นางจิราพร ขอนแก้ว
13นางปัตมา จินดากาญจน์
14นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
15นายพงศกร โสภา
16นางพรรณี คชสิทธิ์
17นางนวลฉวี ไทรบุรี
18นายพานุ นราภัย
19นางพัชรา จามพัฒน์
20นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
21นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
22นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์13:59
23นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
24นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
25ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
26นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
27นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
28นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
29นางสาวทิยา บัวมณี
30นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
31นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
32นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
33นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
34นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
35นางสาวอ้อมใจ อร่าม
36นางสาวกชพร หมุนหลี
37นางสาวณิชา มีแสง
38นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
39นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
40นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
41นางสาวดวงฤดี ชีวะ
42นายสุเทพ ชูมี