นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
ห้องเรียน (Classroom)
ชื่อ - สกุล : นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ - สกุล : นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางฐานิตา แก้วมหา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางณฐมน แก้วอำดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางจิราพร ขอนแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางปัตมา จินดากาญจน์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นายพงศกร โสภา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางนวลฉวี ไทรบุรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นายพานุ นราภัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางพัชรา จามพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวทิยา บัวมณี
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวกชพร หมุนหลี
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวณิชา มีแสง
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวดวงฤดี ชีวะ
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวพัชชา พิบูลย์
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์
ตำแหน่ง : ครู