นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯศิลปะ
นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู