นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครูผู้ช่วย
นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย