นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นายวีระพงษ์ รอดเมื่อครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางพัชรา จามพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษ
3ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ครู
4นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครูผู้ช่วย