นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯศิลปะ
นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู
นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครู