นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 21,897.09 KB)