นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณฐมน แก้วอำดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครูชำนาญการ