นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
นางพรรณี คชสิทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการ
นางณฐมน แก้วอำดี
ครูชำนาญการ
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครู