นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางพรรณี คชสิทธิ์ครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางปัตมา จินดากาญจน์ครู
3นางสาววิชชุดา เสือแก้วครูชำนาญการ
4นางณฐมน แก้วอำดีครูชำนาญการ