นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 2,796.25 KB