นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางวลัดดา คงนิล
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
นางณฐมน แก้วอำดี
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาครูและบุคลากร
นางฐานิตา แก้วมหา
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่งานย้าย บรรจุ แต่งตั้ง

นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครู
เจ้าหน้าที่เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่งานใบประกอบวิชาชีพ