นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวลัดดา คงนิล
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางณฐมน แก้วอำดี
ครูชำนาญการ
นางบุษบา แก้วมหา
ครูชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครู
นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
ครูผู้ช่วย