นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางณฐมน แก้วอำดี
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาครูและบุคลากร
นางฐานิตา แก้วมหา
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่งานย้าย บรรจุ แต่งตั้ง
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์