นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางณฐมน แก้วอำดี
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาครูและบุคลากร
นางฐานิตา แก้วมหา
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่งานย้าย บรรจุ แต่งตั้ง
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
ครู
เจ้าหน้าที่งานใบประกอบวิชาชีพ