นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางวลัดดา คงนิลครูชำนาญการหัวหน้างานบริหารงานบุคคล
2นางณฐมน แก้วอำดีครูชำนาญการ
3นางฐานิตา แก้วมหาครูชำนาญการ
4นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตรครูชำนาญการ
5นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่องครู
6นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์ครูผู้ช่วย