นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
รายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 11,702.40 KB)