นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 8,041 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุง ๒๕๖๓1,742
2หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปรับปรุง ๒๕๖๓2,983
3หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปรับปรุง ๒๕๖๓2,635
4หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓4,268
5หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓1,065
6หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปรับปรุง ๒๕๖๓1,159
7หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปรับปรุง ๒๕๖๓1,050
8หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓1,363
9หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฉบับปรับปรุง 256435,489
10หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปรับปรุง ๒๕๖๔2,928
11หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๓1,006
12หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง ๒๕๖๓1,406
13หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)พุทธศักราช 2564(ฉบับปรับปรุง)1,809
14หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 25651,156
15หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 25651,199
16หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พุทธศักราช 2565850
17หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 25651,223
18หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ พุทธศักราช 25651,392
19หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ พุทธศักราช 25651,038
20หลักสูตรlสถานศึกษา พุทธศักราช 25652,197
21หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช25661,773
22หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2566)1,011
23หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง 2566)259
24หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2566)504