นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 1,826 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุง ๒๕๖๓1,455
2หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปรับปรุง ๒๕๖๓8,033
3หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปรับปรุง ๒๕๖๓3,978
4หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓5,227
5หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓1,305
6หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปรับปรุง ๒๕๖๓1,684
7หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปรับปรุง ๒๕๖๓1,514
8หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓1,833
9หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฉบับปรับปรุง 256438,660
10หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปรับปรุง ๒๕๖๔851
11หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๓3,497
12หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง ๒๕๖๓1,136
13หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)พุทธศักราช 2564(ฉบับปรับปรุง)2,770
14หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 256548
15หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 256585
16หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พุทธศักราช 256535
17หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2565103
18หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ พุทธศักราช 256534
19หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ พุทธศักราช 256538
20หลักสูตรโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พุทธศักราช 2565126