นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 4,688 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุง ๒๕๖๓492
2หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปรับปรุง ๒๕๖๓917
3หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปรับปรุง ๒๕๖๓791
4หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓1,226
5หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓474
6หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปรับปรุง ๒๕๖๓502
7หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปรับปรุง ๒๕๖๓458
8หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓540
9หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฉบับปรับปรุง 25648,471
10หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปรับปรุง ๒๕๖๔603
11หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๓428
12หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง ๒๕๖๓566
13หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)พุทธศักราช 2564(ฉบับปรับปรุง)585
14หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2565445
15หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2565519
16หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พุทธศักราช 2565405
17หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2565497
18หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ พุทธศักราช 2565448
19หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ พุทธศักราช 2565456
20หลักสูตรโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พุทธศักราช 2565770