นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หลักสูตรสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 467 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุง ๒๕๖๓82
2หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปรับปรุง ๒๕๖๓93
3หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปรับปรุง ๒๕๖๓102
4หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปรับปรุง ๒๕๖๓92
5หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓63
6หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓105
7หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง ๒๕๖๓77
8หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปรับปรุง ๒๕๖๓84
9หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปรับปรุง ๒๕๖๓99
10หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓93
11หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๓153