นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ก.ย.
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย

03 ก.ย.
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

09 ก.ย.
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

11 ก.ย.
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 4,857 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุง ๒๕๖๓1,221
2หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปรับปรุง ๒๕๖๓2,277
3หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปรับปรุง ๒๕๖๓2,142
4หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓3,090
5หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓910
6หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปรับปรุง ๒๕๖๓916
7หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปรับปรุง ๒๕๖๓828
8หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓1,117
9หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฉบับปรับปรุง 256426,884
10หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปรับปรุง ๒๕๖๔1,547
11หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๓792
12หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง ๒๕๖๓1,217
13หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)พุทธศักราช 2564(ฉบับปรับปรุง)1,409
14หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2565767
15หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 25651,068
16หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พุทธศักราช 2565673
17หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 25651,046
18หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ พุทธศักราช 2565882
19หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ พุทธศักราช 2565861
20หลักสูตรโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พุทธศักราช 25652,045