นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 2,473 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุง ๒๕๖๓924
2หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปรับปรุง ๒๕๖๓1,702
3หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปรับปรุง ๒๕๖๓1,636
4หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓2,426
5หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓769
6หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปรับปรุง ๒๕๖๓741
7หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปรับปรุง ๒๕๖๓682
8หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง ๒๕๖๓930
9หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฉบับปรับปรุง 256418,676
10หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปรับปรุง ๒๕๖๔1,143
11หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๓660
12หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง ๒๕๖๓1,032
13หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)พุทธศักราช 2564(ฉบับปรับปรุง)1,079
14หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2565663
15หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2565871
16หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พุทธศักราช 2565582
17หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2565889
18หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ พุทธศักราช 2565714
19หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ พุทธศักราช 2565735
20หลักสูตรโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) พุทธศักราช 25651,666