นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครูผู้ช่วย