นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางสาวอ้อมใจ อร่ามครูผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระ