นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
นางพัชรา จามพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครู