นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายชัยยุทธ โกละกะ
ชื่อ - สกุล : นายชัยยุทธ โกละกะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
นายจิตรกร สุวรรณมณี
ชื่อ - สกุล : นายจิตรกร สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเกรียงไกร โต๊ะหมัด
ชื่อ - สกุล : นายเกรียงไกร โต๊ะหมัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระสถาพร ฐานฺวโร
ชื่อ - สกุล : พระสถาพร ฐานฺวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนาพุทธ
นายสุพจน์ วิชัยดิษฐ์
ชื่อ - สกุล : นายสุพจน์ วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนุรักษ์ ช่วยสุ้น
ชื่อ - สกุล : นายอนุรักษ์ ช่วยสุ้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ชื่อ - สกุล : นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
นายประทีป บุญชู
ชื่อ - สกุล : นายประทีป บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายบุรฉัตร เทพพนม
ชื่อ - สกุล : นายบุรฉัตร เทพพนม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
นางลัดดาวัลย์ สุภากุล
ชื่อ - สกุล : นางลัดดาวัลย์ สุภากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววิลาวัลย์ สุบรรณ
ชื่อ - สกุล : นางสาววิลาวัลย์ สุบรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสนทยา นาคพรหม
ชื่อ - สกุล : นายสนทยา นาคพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเพ็ญทิพย์ เมฆะจำรูญ
ชื่อ - สกุล : นางเพ็ญทิพย์ เมฆะจำรูญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุจิตรา ชุมวาระ
ชื่อ - สกุล : นางสุจิตรา ชุมวาระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ชื่อ - สกุล : นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน