นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดไฟล์