นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์