นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้วครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางจิราพร ขอนแก้วครูชำนาญการพิเศษ
3นางสุคนธ์ หนูจีนเส้งครูชำนาญการพิเศษ
4นางสาวอัญชุลี แพเพชรทองครูชำนาญการพิเศษ
5นางราศรี วิชัยดิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษ
6นางสาวทิยา บัวมณีครูผู้ช่วย
7นางสาวธิติมา ตุกชูแสงครูผู้ช่วย