นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิยา บัวมณี
ครู
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครู