นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิยา บัวมณี
ครู
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครู