นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิยา บัวมณี
ครูผู้ช่วย
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครูผู้ช่วย