นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ก.ย.
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย

03 ก.ย.
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

09 ก.ย.
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

11 ก.ย.
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครู