นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอรวรรณ พรหมสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวรนาถ เพชรเกื้อ
ครูชำนาญการ
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครูผู้ช่วย