นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางอรวรรณ พรหมสอนครูชำนาญการพิเศษ
3นางวรนาถ เพชรเกื้อครูชำนาญการ
4นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆครูผู้ช่วย
5นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ครูผู้ช่วย