นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรนาถ เพชรเกื้อ
ครูชำนาญการ
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุทธิดา สุวรรณพิมาน
พนักงานราชการ