นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู





15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 1,696.21 KB)