นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
วัน พุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 11 15 26 - - - - 11 15 26
อนุบาลปีที่ 2/2 12 14 26 - - - - 12 14 26
อนุบาลปีที่ 3/1 15 11 26 - - - - 15 11 26 ย้ายออก 1คน
อนุบาลปีที่ 3/2 16 10 26 - - - - 16 10 26
อนุบาลปีที่ 3/3 15 10 25 - - - - 15 10 25
รวม 69 60 129 - - - - 69 60 129  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 13 11 24 - - - - 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 14 11 25 - - - - 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 11 24 - - - - 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 9 20 29 - - - - 9 20 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 13 28 - - - - 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 13 14 27 - - - - 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 5 29 34 - - - - 5 29 34
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 12 22 34 - - - - 12 22 34
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 23 12 35 - - - - 23 12 35
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 21 33 - - - - 12 21 33
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 19 13 32 - - - - 19 13 32 นักเรียนชายย้ายออก1คน
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 20 12 32 - - - - 20 12 32 ย้ายเข้า 1 คน
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 3 24 27 - - - - 3 24 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 11 28 - - - - 17 11 28
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 16 11 27 - - - - 16 11 27
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 16 28 - - - - 12 16 28
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 23 7 30 - - - - 23 7 30
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 21 8 29 - - - - 21 8 29
รวม 260 266 526 - - - - 260 266 526  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 20 24 44 - - - - 20 24 44
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 29 15 44 - - - - 29 15 44
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 18 40 - - - - 22 18 40
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 18 40 - - - - 22 18 40 นร.ชาย ย้ายเข้าจำนวน 1 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 14 26 - - - - 12 14 26
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 12 12 24 - - - - 12 12 24
รวม 117 101 218 - - - - 117 101 218  
รวมทั้งหมด 446 427 873 - - - - 446 427 873  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%พ. 23/06/2564 อ. 22/06/2564 จ. 21/06/2564 อา. 20/06/2564 ส. 19/06/2564
ศ. 18/06/2564 พฤ. 17/06/2564 พ. 16/06/2564 อ. 15/06/2564 จ. 14/06/2564
อา. 13/06/2564 ส. 12/06/2564 ศ. 11/06/2564 พฤ. 10/06/2564 พ. 09/06/2564
อ. 08/06/2564 จ. 07/06/2564