นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
วัน อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 11 10 21 - - - - 11 10 21
อนุบาลปีที่ 2 16 14 30 - - - - 16 14 30
อนุบาลปีที่ 3 17 11 28 - - - - 17 11 28
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 19 19 38 - - - - 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 21 17 38 - - - - 21 17 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 23 36 - - - - 13 23 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 20 15 35 - - - - 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 15 21 36 - - - - 15 21 36
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 18 15 33 - - - - 18 15 33
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 20 37 - - - - 17 20 37
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 18 14 32 - - - - 18 14 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 18 19 37 - - - - 18 19 37
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 14 34 - - - - 20 14 34
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 20 10 30 - - - - 20 10 30
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 14 30 - - - - 16 14 30
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%