นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 16 16 32 - - 9 9 12 11 23
อนุบาลปีที่ 2/2 15 17 32 2 - 1 3 13 16 29
อนุบาลปีที่ 3/1 16 13 29 - - 7 7 13 9 22
อนุบาลปีที่ 3/2 18 13 31 5 - - 5 16 10 26
รวม 65 59 124 7 - 17 24 54 46 100  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 12 16 28 8 - - 8 9 11 20
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 16 11 27 - - 1 1 15 11 26 ย้ายเข้า ญ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 10 16 26 - - 7 7 6 13 19 ญ ย้ายเข้า 1 คน
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 17 30 - - 4 4 11 15 26
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 16 11 27 1 - 1 2 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 16 11 27 - - - - 16 11 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 15 14 29 3 - - 3 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 16 9 25 6 - - 6 13 6 19
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 14 9 23 3 - 2 5 11 7 18
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 7 23 30 1 3 - 4 6 20 26
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 13 9 22 - - 2 2 12 8 20
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 13 10 23 - - - - 13 10 23
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 5 27 32 - 1 - 1 5 26 31
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 21 12 33 1 - - 1 21 11 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 19 15 34 - - 5 5 17 12 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 10 20 30 1 - 1 2 9 19 28
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 13 30 3 - 2 5 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 21 9 30 - - 4 4 18 8 26
รวม 254 252 506 27 4 29 60 225 221 446  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 14 20 34 - 1 2 3 12 19 31
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 16 34 - 1 3 4 15 15 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 21 16 37 - - - - 21 16 37
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 21 11 32 - - - - 21 11 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 17 14 31 - - 2 2 15 14 29
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 17 15 32 3 - - 3 16 13 29
รวม 108 92 200 3 2 7 12 100 88 188  
รวมทั้งหมด 427 403 830 37 6 53 96 379 355 734  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 88.43%พ. 07/06/2566 อ. 06/06/2566 ศ. 02/06/2566 พฤ. 01/06/2566 พ. 31/05/2566
อ. 30/05/2566 จ. 29/05/2566 ศ. 26/05/2566 พฤ. 25/05/2566 พ. 24/05/2566
อ. 23/05/2566 จ. 22/05/2566 ศ. 19/05/2566 พฤ. 18/05/2566 อ. 16/05/2566

ดูข้อมูลสถิติการมาเรียนปีการศึกษาอื่นๆ

ภาคเรียน
ปีการศึกษา