นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
วัน ศุกร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 13 8 21 - - 4 4 11 6 17
อนุบาลปีที่ 2/2 10 9 19 4 - 1 5 7 7 14
อนุบาลปีที่ 3/1 15 16 31 - - 8 8 9 14 23
อนุบาลปีที่ 3/2 15 15 30 3 - 2 5 12 13 25
รวม 53 48 101 7 - 15 22 39 40 79  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 15 29 1 - 4 5 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 12 29 - - 3 3 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 14 27 1 - 4 5 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 12 14 26 - - 3 3 10 13 23
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 11 26 - - 7 7 12 7 19
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 12 26 - - 4 4 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 8 19 27 5 - - 5 5 17 22
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 13 13 26 - 2 2 4 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 16 11 27 - - 5 5 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 5 27 32 2 - 1 3 5 24 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 21 14 35 - 2 6 8 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 20 15 35 - - - - 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 20 31 - - - - 11 20 31
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 13 30 - - - - 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 9 29 - - 6 6 17 6 23
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 3 20 23 1 - - 1 3 19 22
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 9 27 - - 8 8 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 16 11 27 1 - 7 8 11 8 19
รวม 253 259 512 11 4 60 75 213 224 437  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 19 42 - - 4 4 21 17 38
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 31 10 41 - 1 7 8 23 10 33
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 18 21 39 - - 5 5 17 17 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 15 37 - 1 7 8 18 11 29
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 17 15 32 - 3 9 12 9 11 20
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 12 20 32 - 3 6 9 9 14 23
รวม 123 100 223 - 8 38 46 97 80 177  
รวมทั้งหมด 429 407 836 18 12 113 143 349 344 693  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 82.89%ศ. 03/02/2566 พฤ. 02/02/2566 พ. 01/02/2566 อ. 31/01/2566 จ. 30/01/2566
ศ. 27/01/2566 พฤ. 26/01/2566 พ. 25/01/2566 อ. 24/01/2566 จ. 23/01/2566
ศ. 20/01/2566 พฤ. 19/01/2566 พ. 18/01/2566 อ. 17/01/2566 ศ. 13/01/2566
พฤ. 12/01/2566 พ. 11/01/2566 อ. 10/01/2566 จ. 09/01/2566 ศ. 06/01/2566
พฤ. 05/01/2566 พ. 04/01/2566 อ. 03/01/2566 พฤ. 29/12/2565 พ. 28/12/2565
อ. 27/12/2565 จ. 26/12/2565 ศ. 23/12/2565 พฤ. 22/12/2565 พ. 21/12/2565
อ. 20/12/2565 จ. 19/12/2565 ศ. 16/12/2565 พฤ. 15/12/2565 พ. 14/12/2565
อ. 13/12/2565 ศ. 09/12/2565 พฤ. 08/12/2565 พ. 07/12/2565 อ. 06/12/2565
ศ. 02/12/2565 พฤ. 01/12/2565 พ. 30/11/2565 อ. 29/11/2565 จ. 28/11/2565
ศ. 25/11/2565 พฤ. 24/11/2565 พ. 23/11/2565 อ. 22/11/2565 จ. 21/11/2565
ศ. 18/11/2565 พฤ. 17/11/2565 พ. 16/11/2565 อ. 15/11/2565 จ. 14/11/2565
ศ. 11/11/2565 พฤ. 10/11/2565 พ. 09/11/2565 อ. 08/11/2565 จ. 07/11/2565
ศ. 04/11/2565 พฤ. 03/11/2565 พ. 02/11/2565 อ. 01/11/2565