นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 8,781.46 KB)