นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันจันทร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:4217:12
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:2017:10
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:1817:10
4นางฐานิตา แก้วมหา07:2116:39
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร07:3116:42
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง07:3116:55
7นางอรวรรณ พรหมสอน07:3816:36
8นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:1616:35
9นางณฐมน แก้วอำดี07:3616:36
10นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง06:4916:47
11นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:0216:38
12นางเรณู สุทธินุ่น07:4716:45
13นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:25
14นางวลัดดา คงนิล07:0416:35
15นางจิราพร ขอนแก้ว07:1916:47
16นางปัตมา จินดากาญจน์
17นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์07:4716:35
18นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:2017:11
19นายพงศกร โสภา08:1017:15
20นางวรนาถ เพชรเกื้อ07:3118:11
21นางพรรณี คชสิทธิ์06:2916:36
22นางนวลฉวี ไทรบุรี07:3617:03
23นายพานุ นราภัย07:0818:12
24นางพัชรา จามพัฒน์06:4416:30
25นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
26นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
27นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์07:3116:42
28นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:2521:19
29นางสาววิชชุดา เสือแก้ว07:1221:20
30ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์06:39
31นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง07:2516:41
32นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:2417:47
33นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง06:3416:52
34นางสาวทิยา บัวมณี06:5716:49
35นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์07:2516:31
36นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์07:2116:40
37นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
38นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:3816:51
39นางสาวธิติมา ตุกชูแสง06:4416:52
40นางสาวอ้อมใจ อร่าม06:5917:41
41นางสาวกชพร หมุนหลี07:1117:46
42นางสาวณิชา มีแสง07:2116:40
43นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์07:0016:40
44นางสาวดวงฤดี ชีวะ07:1616:48
45นางสาวพัชชา พิบูลย์07:1516:48
46นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง07:0417:11
47นายสุเทพ ชูมี06:4216:53

จ. 2563/11/09 อา. 2563/11/08 ส. 2563/11/07 ศ. 2563/11/06 พฤ. 2563/11/05
พ. 2563/11/04 อ. 2563/11/03 จ. 2563/11/02 อา. 2563/11/01 ส. 2563/10/31
ศ. 2563/10/30 พฤ. 2563/10/29 พ. 2563/10/28 อ. 2563/10/27 จ. 2563/10/26
อา. 2563/10/25 ส. 2563/10/24 ศ. 2563/10/23 พฤ. 2563/10/22 พ. 2563/10/21
อ. 2563/10/20 จ. 2563/10/19 อา. 2563/10/18 ส. 2563/10/17 ศ. 2563/10/16
พฤ. 2563/10/15 พ. 2563/10/14 อ. 2563/10/13 จ. 2563/10/12 อา. 2563/10/11
ส. 2563/10/10 ศ. 2563/10/09 พฤ. 2563/10/08 พ. 2563/10/07 อ. 2563/10/06
จ. 2563/10/05 อา. 2563/10/04 ส. 2563/10/03 ศ. 2563/10/02 พฤ. 2563/10/01
พ. 2563/09/30 อ. 2563/09/29 จ. 2563/09/28 อา. 2563/09/27 ส. 2563/09/26
ศ. 2563/09/25 พฤ. 2563/09/24 พ. 2563/09/23 อ. 2563/09/22 จ. 2563/09/21
อา. 2563/09/20 ส. 2563/09/19 ศ. 2563/09/18 พฤ. 2563/09/17 พ. 2563/09/16
อ. 2563/09/15 จ. 2563/09/14 อา. 2563/09/13 ส. 2563/09/12 ศ. 2563/09/11
พฤ. 2563/09/10 พ. 2563/09/09 อ. 2563/09/08 อา. 2563/09/06 ส. 2563/09/05
ศ. 2563/09/04 พฤ. 2563/09/03 พ. 2563/09/02 อ. 2563/09/01 จ. 2563/08/31
อา. 2563/08/30 ส. 2563/08/29 ศ. 2563/08/28 พฤ. 2563/08/27 พ. 2563/08/26
อ. 2563/08/25 จ. 2563/08/24 อา. 2563/08/23 ส. 2563/08/22 ศ. 2563/08/21
พฤ. 2563/08/20 พ. 2563/08/19 อ. 2563/08/18 จ. 2563/08/17 อา. 2563/08/16
ส. 2563/08/15 ศ. 2563/08/14 พฤ. 2563/08/13 พ. 2563/08/12 อ. 2563/08/11
จ. 2563/08/10 อา. 2563/08/09 ส. 2563/08/08 ศ. 2563/08/07 พฤ. 2563/08/06
พ. 2563/08/05 อ. 2563/08/04 จ. 2563/08/03 อา. 2563/08/02 ส. 2563/08/01