นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์07:0416:49
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:39
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:3216:50
4นางฐานิตา แก้วมหา07:3617:06
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร07:3317:04
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง07:11
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:4316:39
8นางณฐมน แก้วอำดี07:2916:46
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:2716:34
10นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:2916:47
11นางจิราพร ขอนแก้ว07:3016:51
12นางปัตมา จินดากาญจน์07:2116:51
13นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:4416:52
14นายพงศกร โสภา
15นางนวลฉวี ไทรบุรี07:2816:38
16นายพานุ นราภัย07:2117:06
17นางพัชรา จามพัฒน์06:4816:51
18นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์08:54
19นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
20นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
21นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:4516:32
22นางสาววิชชุดา เสือแก้ว07:2417:58
23ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์07:4616:30
24นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง07:2316:36
25นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:3316:51
26นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง07:3016:51
27นางสาวทิยา บัวมณี07:41
28นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์07:2816:51
29นางสาวขนิษฐา กาบขุนทด07:0516:31
30นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน07:3916:55
31นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:3716:32
32นางสาวธิติมา ตุกชูแสง07:3816:51
33นางสาวอ้อมใจ อร่าม07:0216:34
34นางสาวกชพร หมุนหลี07:0216:46
35นางสาวณิชา มีแสง
36นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก07:2516:51
37นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์06:5816:35
38นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
39นางสาวดวงฤดี ชีวะ07:3816:30
40นายสุเทพ ชูมี06:5516:50
41นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์07:1016:52
42นางสาวนวภร ศรีทองฉิม

อ. 2566/02/28 จ. 2566/02/27 อา. 2566/02/26 ส. 2566/02/25 ศ. 2566/02/24
พฤ. 2566/02/23 พ. 2566/02/22 อ. 2566/02/21 จ. 2566/02/20 อา. 2566/02/19
ส. 2566/02/18 ศ. 2566/02/17 พฤ. 2566/02/16 พ. 2566/02/15 อ. 2566/02/14
จ. 2566/02/13 อา. 2566/02/12 ส. 2566/02/11 ศ. 2566/02/10 พฤ. 2566/02/09
พ. 2566/02/08 อ. 2566/02/07 จ. 2566/02/06 อา. 2566/02/05 ส. 2566/02/04
ศ. 2566/02/03 พฤ. 2566/02/02 พ. 2566/02/01 อ. 2566/01/31 จ. 2566/01/30
อา. 2566/01/29 ส. 2566/01/28 ศ. 2566/01/27 พฤ. 2566/01/26 พ. 2566/01/25
อ. 2566/01/24 จ. 2566/01/23 อา. 2566/01/22 ส. 2566/01/21 ศ. 2566/01/20
พฤ. 2566/01/19 พ. 2566/01/18 อ. 2566/01/17 อา. 2566/01/15 ส. 2566/01/14
ศ. 2566/01/13 พฤ. 2566/01/12 พ. 2566/01/11 อ. 2566/01/10 จ. 2566/01/09
อา. 2566/01/08 ส. 2566/01/07 ศ. 2566/01/06 พฤ. 2566/01/05 พ. 2566/01/04
อ. 2566/01/03 จ. 2566/01/02 อา. 2566/01/01 ส. 2565/12/31 ศ. 2565/12/30
พฤ. 2565/12/29 พ. 2565/12/28 อ. 2565/12/27 จ. 2565/12/26 อา. 2565/12/25
ส. 2565/12/24 ศ. 2565/12/23 พฤ. 2565/12/22 พ. 2565/12/21 อ. 2565/12/20
จ. 2565/12/19 อา. 2565/12/18 ส. 2565/12/17 ศ. 2565/12/16 พฤ. 2565/12/15
พ. 2565/12/14 อ. 2565/12/13 จ. 2565/12/12 อา. 2565/12/11 ส. 2565/12/10
ศ. 2565/12/09 พฤ. 2565/12/08 พ. 2565/12/07 อ. 2565/12/06 จ. 2565/12/05
อา. 2565/12/04 ส. 2565/12/03 ศ. 2565/12/02 พฤ. 2565/12/01 พ. 2565/11/30
อ. 2565/11/29 จ. 2565/11/28 อา. 2565/11/27 ส. 2565/11/26 ศ. 2565/11/25
พฤ. 2565/11/24 พ. 2565/11/23 อ. 2565/11/22 จ. 2565/11/21 อา. 2565/11/20
ส. 2565/11/19 ศ. 2565/11/18 พฤ. 2565/11/17 พ. 2565/11/16 อ. 2565/11/15
จ. 2565/11/14 อา. 2565/11/13 ส. 2565/11/12 ศ. 2565/11/11 พฤ. 2565/11/10
พ. 2565/11/09 อ. 2565/11/08 จ. 2565/11/07 อา. 2565/11/06 ส. 2565/11/05
ศ. 2565/11/04 พฤ. 2565/11/03 พ. 2565/11/02 อ. 2565/11/01