นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์07:2016:42
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:35
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:2316:41
4นางฐานิตา แก้วมหา07:3116:29
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร06:2716:29
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง07:0216:34
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:4416:31
8นางณฐมน แก้วอำดี
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:2916:29
10นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:1316:30
11นางจิราพร ขอนแก้ว07:3416:41
12นางปัตมา จินดากาญจน์07:2016:30
13นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์08:0015:04
14นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:3716:41
15นายพงศกร โสภา07:3416:34
16นางพรรณี คชสิทธิ์07:1016:41
17นางนวลฉวี ไทรบุรี07:1616:24
18นายพานุ นราภัย07:0616:41
19นางพัชรา จามพัฒน์06:5516:34
20นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์07:3716:20
21นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ09:25
22นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์07:2916:30
23นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
24นางสาววิชชุดา เสือแก้ว07:2516:19
25ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์07:4916:30
26นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง06:3616:36
27นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:3616:37
28นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
29นางสาวทิยา บัวมณี
30นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์06:5916:29
31นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์07:2016:40
32นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน07:2616:35
33นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:4016:30
34นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
35นางสาวอ้อมใจ อร่าม07:0916:34
36นางสาวกชพร หมุนหลี
37นางสาวณิชา มีแสง07:2416:40
38นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก07:1316:30
39นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์07:28
40นางสาวจิตรา รสเจริญ07:1816:30
41นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
42นางสาวดวงฤดี ชีวะ06:5816:36
43นายสุเทพ ชูมี06:5516:49
44นางสาวพิศลาวัณย์ มากศิริ07:1916:36

พ. 2565/08/31 อ. 2565/08/30 จ. 2565/08/29 อา. 2565/08/28 ส. 2565/08/27
ศ. 2565/08/26 พฤ. 2565/08/25 พ. 2565/08/24 อ. 2565/08/23 จ. 2565/08/22
อา. 2565/08/21 ส. 2565/08/20 ศ. 2565/08/19 พฤ. 2565/08/18 พ. 2565/08/17
อ. 2565/08/16 จ. 2565/08/15 อา. 2565/08/14 ส. 2565/08/13 ศ. 2565/08/12
พฤ. 2565/08/11 พ. 2565/08/10 อ. 2565/08/09 จ. 2565/08/08 อา. 2565/08/07
ส. 2565/08/06 ศ. 2565/08/05 พฤ. 2565/08/04 พ. 2565/08/03 อ. 2565/08/02
จ. 2565/08/01 อา. 2565/07/31 ส. 2565/07/30 ศ. 2565/07/29 พฤ. 2565/07/28
พ. 2565/07/27 อ. 2565/07/26 จ. 2565/07/25 อา. 2565/07/24 ส. 2565/07/23
ศ. 2565/07/22 พฤ. 2565/07/21 พ. 2565/07/20 อ. 2565/07/19 จ. 2565/07/18
อา. 2565/07/17 ส. 2565/07/16 ศ. 2565/07/15 พฤ. 2565/07/14 พ. 2565/07/13
อ. 2565/07/12 จ. 2565/07/11 อา. 2565/07/10 ส. 2565/07/09 ศ. 2565/07/08
พฤ. 2565/07/07 พ. 2565/07/06 อ. 2565/07/05 จ. 2565/07/04 อา. 2565/07/03
ส. 2565/07/02 ศ. 2565/07/01 พฤ. 2565/06/30 พ. 2565/06/29 อ. 2565/06/28
จ. 2565/06/27 อา. 2565/06/26 ส. 2565/06/25 ศ. 2565/06/24 พฤ. 2565/06/23
พ. 2565/06/22 อ. 2565/06/21 จ. 2565/06/20 อา. 2565/06/19 ส. 2565/06/18
ศ. 2565/06/17 พฤ. 2565/06/16 พ. 2565/06/15 อ. 2565/06/14 จ. 2565/06/13
อา. 2565/06/12 ส. 2565/06/11 ศ. 2565/06/10 พฤ. 2565/06/09 พ. 2565/06/08
อ. 2565/06/07 จ. 2565/06/06 อา. 2565/06/05 ส. 2565/06/04 ศ. 2565/06/03
พฤ. 2565/06/02 พ. 2565/06/01 อ. 2565/05/31 จ. 2565/05/30 อา. 2565/05/29
ส. 2565/05/28 ศ. 2565/05/27 พฤ. 2565/05/26 พ. 2565/05/25 อ. 2565/05/24
จ. 2565/05/23 อา. 2565/05/22 ส. 2565/05/21 ศ. 2565/05/20 พฤ. 2565/05/19
พ. 2565/05/18 อ. 2565/05/17 จ. 2565/05/16 อา. 2565/05/15 ส. 2565/05/14
พ. 2565/05/11 อ. 2565/05/10 จ. 2565/05/09 อา. 2565/05/08 ส. 2565/05/07
ศ. 2565/05/06 พฤ. 2565/05/05 พ. 2565/05/04 อ. 2565/05/03 จ. 2565/05/02
อา. 2565/05/01