นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:5916:46
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:41
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:3917:03
4นางฐานิตา แก้วมหา07:4316:32
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร06:2216:32
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง16:55
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:2116:30
8นางณฐมน แก้วอำดี
9นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:2116:28
10นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:31
11นางจิราพร ขอนแก้ว07:2616:36
12นางปัตมา จินดากาญจน์07:2216:37
13นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:4516:32
14นายพงศกร โสภา07:2517:19
15นางนวลฉวี ไทรบุรี07:2616:29
16นายพานุ นราภัย07:0516:51
17นางพัชรา จามพัฒน์06:5516:01
18นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์18:34
19นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
20นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
21นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
22นางสาววิชชุดา เสือแก้ว07:1918:30
23ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์16:35
24นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง07:0416:55
25นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:4016:42
26นางสาวทิยา บัวมณี07:36
27นางสาวขนิษฐา กาบขุนทด07:33
28นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน16:35
29นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:50
30นางสาวธิติมา ตุกชูแสง07:3216:38
31นางสาวอ้อมใจ อร่าม06:4617:46
32นางสาวกชพร หมุนหลี
33นางสาวณิชา มีแสง07:2416:30
34นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก07:0516:38
35นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์07:21
36นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์07:47
37นางสาวนวภร ศรีทองฉิม07:2716:51
38นายปิยวัชร อักษรสม07:32
39นางสาวกมลชนก บุญชุม16:33
40นางสาวขวัญจิรา เพ็งหนู07:0616:37
41นางสาวดวงฤดี ชีวะ07:3416:43
42นายสุเทพ ชูมี06:5017:04