นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันอังคาร ที่ 08 กันยายน พ.ศ.2563

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:3616:59
2นางฐานิตา แก้วมหา07:2016:37
3นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร07:5116:32
4นางเสาวนิตย์ ทองกูล07:3116:30
5นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง06:4816:36
6นางอรวรรณ พรหมสอน07:2516:33
7นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:2416:32
8นางศรีประพันธ์ คงเกตุ07:3116:30
9นางณฐมน แก้วอำดี07:2316:32
10นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง06:3816:38
11นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:1616:37
12นางเรณู สุทธินุ่น07:3616:32
13นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง07:1016:32
14นางวลัดดา คงนิล07:0216:33
15นางจิราพร ขอนแก้ว07:2717:20
16นางปัตมา จินดากาญจน์07:3216:33
17นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์07:3818:25
18นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:2618:13
19นายพงศกร โสภา07:1017:36
20นางวรนาถ เพชรเกื้อ06:3716:41
21นางพรรณี คชสิทธิ์06:4116:30
22นางนวลฉวี ไทรบุรี06:4216:31
23นายพานุ นราภัย07:1017:45
24นางพัชรา จามพัฒน์06:4516:34
25นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
26นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ07:3017:45
27นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์07:5116:32
28นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:1016:32
29นางสาววิชชุดา เสือแก้ว06:4915:45
30นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
31ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์06:5917:20
32นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง06:3816:33
33นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:2816:34
34นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง07:1617:20
35นางสาวทิยา บัวมณี07:3316:35
36นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์07:1816:37
37นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์06:4116:36
38นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน07:3818:13
39นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:1016:32
40นางสาวธิติมา ตุกชูแสง07:1417:20
41นางสาวอ้อมใจ อร่าม07:0018:11
42นางสาวกชพร หมุนหลี06:2818:11
43นางสาวณิชา มีแสง07:1416:36
44นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์06:5716:33
45นางสาวดวงฤดี ชีวะ07:1316:20
46นางสาวพัชชา พิบูลย์07:3016:20
47นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง07:0416:59
48นายสุเทพ ชูมี06:3518:42

อ. 2563/09/08 อา. 2563/09/06 ส. 2563/09/05 ศ. 2563/09/04 พฤ. 2563/09/03
พ. 2563/09/02 อ. 2563/09/01 จ. 2563/08/31 อา. 2563/08/30 ส. 2563/08/29
ศ. 2563/08/28 พฤ. 2563/08/27 พ. 2563/08/26 อ. 2563/08/25 จ. 2563/08/24
อา. 2563/08/23 ส. 2563/08/22 ศ. 2563/08/21 พฤ. 2563/08/20 พ. 2563/08/19
อ. 2563/08/18 จ. 2563/08/17 อา. 2563/08/16 ส. 2563/08/15 ศ. 2563/08/14
พฤ. 2563/08/13 พ. 2563/08/12 อ. 2563/08/11 จ. 2563/08/10 อา. 2563/08/09
ส. 2563/08/08 ศ. 2563/08/07 พฤ. 2563/08/06 พ. 2563/08/05 อ. 2563/08/04
จ. 2563/08/03 อา. 2563/08/02 ส. 2563/08/01 ศ. 2563/07/31 พฤ. 2563/07/30
พ. 2563/07/29 อ. 2563/07/28 จ. 2563/07/27 อา. 2563/07/26 ส. 2563/07/25
ศ. 2563/07/24 พฤ. 2563/07/23 พ. 2563/07/22 อ. 2563/07/21 จ. 2563/07/20
อา. 2563/07/19 ส. 2563/07/18 ศ. 2563/07/17 พฤ. 2563/07/16 พ. 2563/07/15
อ. 2563/07/14 จ. 2563/07/13 อา. 2563/07/12 ส. 2563/07/11 ศ. 2563/07/10
พฤ. 2563/07/09 พ. 2563/07/08 จ. 2563/07/06 อา. 2563/07/05 ส. 2563/07/04
ศ. 2563/07/03 พฤ. 2563/07/02 พ. 2563/07/01