นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์08:3015:43
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ09:29
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์08:5816:38
4นางฐานิตา แก้วมหา
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง08:5617:21
7นางอรวรรณ พรหมสอน09:50
8นางราศรี วิชัยดิษฐ์08:4115:13
9นางณฐมน แก้วอำดี09:3717:08
10นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
11นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด08:0016:28
12นางเรณู สุทธินุ่น09:0516:56
13นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง09:2014:46
14นางวลัดดา คงนิล08:3016:29
15นางจิราพร ขอนแก้ว09:0216:18
16นางปัตมา จินดากาญจน์08:4716:18
17นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์08:4716:38
18นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว08:5916:37
19นายพงศกร โสภา
20นางวรนาถ เพชรเกื้อ08:55
21นางพรรณี คชสิทธิ์
22นางนวลฉวี ไทรบุรี08:59
23นายพานุ นราภัย08:2716:32
24นางพัชรา จามพัฒน์08:2616:06
25นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์09:5516:02
26นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ09:0816:03
27นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์09:0716:53
28นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
29นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
30ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
31นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง08:3816:34
32นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ08:1717:02
33นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง07:4716:34
34นางสาวทิยา บัวมณี10:2416:34
35นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์08:43
36นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์07:3917:26
37นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน08:1018:13
38นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์08:3015:16
39นางสาวธิติมา ตุกชูแสง09:1816:34
40นางสาวอ้อมใจ อร่าม08:2717:21
41นางสาวกชพร หมุนหลี08:5416:07
42นางสาวณิชา มีแสง10:0017:26
43นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
44นางสาวดวงฤดี ชีวะ09:1016:25
45นางสาวกมลวรรณ มะลิงาม07:4816:25
46นางกิตติพร วงศ์ทอง07:3817:09
47นายสุเทพ ชูมี08:3118:11

อ. 2564/08/31 จ. 2564/08/30 อา. 2564/08/29 ส. 2564/08/28 ศ. 2564/08/27
พฤ. 2564/08/26 พ. 2564/08/25 อ. 2564/08/24 จ. 2564/08/23 อา. 2564/08/22
ส. 2564/08/21 ศ. 2564/08/20 พฤ. 2564/08/19 พ. 2564/08/18 อ. 2564/08/17
จ. 2564/08/16 อา. 2564/08/15 ส. 2564/08/14 ศ. 2564/08/13 พฤ. 2564/08/12
พ. 2564/08/11 อ. 2564/08/10 จ. 2564/08/09 อา. 2564/08/08 ส. 2564/08/07
ศ. 2564/08/06 พฤ. 2564/08/05 พ. 2564/08/04 อ. 2564/08/03 จ. 2564/08/02
อา. 2564/08/01 ส. 2564/07/31 ศ. 2564/07/30 พฤ. 2564/07/29 พ. 2564/07/28
อ. 2564/07/27 จ. 2564/07/26 อา. 2564/07/25 ส. 2564/07/24 ศ. 2564/07/23
พฤ. 2564/07/22 พ. 2564/07/21 อ. 2564/07/20 จ. 2564/07/19 อา. 2564/07/18
ส. 2564/07/17 ศ. 2564/07/16 พฤ. 2564/07/15 พ. 2564/07/14 อ. 2564/07/13
จ. 2564/07/12 อา. 2564/07/11 ส. 2564/07/10 ศ. 2564/07/09 พฤ. 2564/07/08
พ. 2564/07/07 อ. 2564/07/06 จ. 2564/07/05 อา. 2564/07/04 ส. 2564/07/03
ศ. 2564/07/02 พฤ. 2564/07/01 พ. 2564/06/30 อ. 2564/06/29 จ. 2564/06/28
อา. 2564/06/27 ส. 2564/06/26 ศ. 2564/06/25 พฤ. 2564/06/24 พ. 2564/06/23
อ. 2564/06/22 จ. 2564/06/21 อา. 2564/06/20 ส. 2564/06/19 ศ. 2564/06/18
พฤ. 2564/06/17 พ. 2564/06/16 อ. 2564/06/15 จ. 2564/06/14 อา. 2564/06/13
ส. 2564/06/12 ศ. 2564/06/11 พฤ. 2564/06/10 พ. 2564/06/09 อ. 2564/06/08
จ. 2564/06/07 อา. 2564/06/06 ส. 2564/06/05 ศ. 2564/06/04 พฤ. 2564/06/03
พ. 2564/06/02 อ. 2564/06/01