นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
4นางฐานิตา แก้วมหา
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร09:1516:07
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
7นางอรวรรณ พรหมสอน
8นางราศรี วิชัยดิษฐ์
9นางณฐมน แก้วอำดี10:0716:17
10นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
11นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
12นางเรณู สุทธินุ่น
13นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
14นางวลัดดา คงนิล
15นางจิราพร ขอนแก้ว
16นางปัตมา จินดากาญจน์
17นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
18นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
19นายพงศกร โสภา
20นางวรนาถ เพชรเกื้อ
21นางพรรณี คชสิทธิ์
22นางนวลฉวี ไทรบุรี
23นายพานุ นราภัย
24นางพัชรา จามพัฒน์
25นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
26นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
27นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
28นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
29นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
30ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
31นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
32นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
33นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
34นางสาวทิยา บัวมณี
35นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
36นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
37นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
38นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
39นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
40นางสาวอ้อมใจ อร่าม09:3313:51
41นางสาวกชพร หมุนหลี
42นางสาวณิชา มีแสง
43นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
44นางสาวดวงฤดี ชีวะ09:0116:07
45นางสาวกมลวรรณ มะลิงาม09:3316:07
46นายสุเทพ ชูมี08:53

อา. 2564/02/28 ส. 2564/02/27 ศ. 2564/02/26 พฤ. 2564/02/25 พ. 2564/02/24
อ. 2564/02/23 จ. 2564/02/22 อา. 2564/02/21 ส. 2564/02/20 ศ. 2564/02/19
พฤ. 2564/02/18 พ. 2564/02/17 อ. 2564/02/16 จ. 2564/02/15 อา. 2564/02/14
ส. 2564/02/13 ศ. 2564/02/12 พฤ. 2564/02/11 พ. 2564/02/10 อ. 2564/02/09
จ. 2564/02/08 อา. 2564/02/07 ส. 2564/02/06 ศ. 2564/02/05 พฤ. 2564/02/04
พ. 2564/02/03 อ. 2564/02/02 จ. 2564/02/01 อา. 2564/01/31 ส. 2564/01/30
ศ. 2564/01/29 พฤ. 2564/01/28 พ. 2564/01/27 อ. 2564/01/26 จ. 2564/01/25
อา. 2564/01/24 ส. 2564/01/23 ศ. 2564/01/22 พฤ. 2564/01/21 พ. 2564/01/20
อ. 2564/01/19 จ. 2564/01/18 อา. 2564/01/17 ส. 2564/01/16 ศ. 2564/01/15
พฤ. 2564/01/14 พ. 2564/01/13 อ. 2564/01/12 จ. 2564/01/11 อา. 2564/01/10
ส. 2564/01/09 ศ. 2564/01/08 พฤ. 2564/01/07 พ. 2564/01/06 อ. 2564/01/05
จ. 2564/01/04 อา. 2564/01/03 ส. 2564/01/02 ศ. 2564/01/01