นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:5915:01
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ07:3216:43
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์07:2016:45
4นางฐานิตา แก้วมหา07:2516:45
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร06:5416:44
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง07:18
7นางอรวรรณ พรหมสอน06:5316:36
8นางราศรี วิชัยดิษฐ์07:3416:52
9นางณฐมน แก้วอำดี07:4016:49
10นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง07:1316:51
11นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด06:0717:12
12นางเรณู สุทธินุ่น07:5516:38
13นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง06:5216:49
14นางวลัดดา คงนิล
15นางจิราพร ขอนแก้ว07:1817:09
16นางปัตมา จินดากาญจน์07:1516:48
17นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์07:4016:38
18นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว07:3916:49
19นายพงศกร โสภา06:5716:58
20นางวรนาถ เพชรเกื้อ07:3216:49
21นางพรรณี คชสิทธิ์06:4016:36
22นางนวลฉวี ไทรบุรี06:5116:32
23นายพานุ นราภัย07:0317:51
24นางพัชรา จามพัฒน์06:4516:32
25นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์07:3916:59
26นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ08:09
27นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์09:38
28นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว07:0316:29
29นางสาววิชชุดา เสือแก้ว06:5716:24
30ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์07:3516:31
31นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง07:0016:34
32นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ07:2617:15
33นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง06:3317:17
34นางสาวทิยา บัวมณี06:4116:32
35นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์06:5216:28
36นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์07:1117:02
37นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน07:3816:42
38นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์06:0817:10
39นางสาวธิติมา ตุกชูแสง07:2217:09
40นางสาวอ้อมใจ อร่าม06:5617:54
41นางสาวกชพร หมุนหลี06:5616:27
42นางสาวณิชา มีแสง07:1117:02
43นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
44นางสาวดวงฤดี ชีวะ07:29
45นางสาวกมลวรรณ มะลิงาม07:0916:20
46นายสุเทพ ชูมี06:4717:55