นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์08:30
2นางบุษบา แก้วมหา10:13
3นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์09:13
4นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
5นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง08:40
6นางเสาวนิตย์ ทองกูล
7นางอรวรรณ พรหมสอน
8นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง08:15
9นางศรีประพันธ์ คงเกตุ
10นางพรรณี คชสิทธิ์08:56
11นางราศรี วิชัยดิษฐ์
12นางณฐมน แก้วอำดี
13นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
14นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
15นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์08:50
16นางเรณู สุทธินุ่น
17นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
18นางปัตมา จินดากาญจน์
19นางวลัดดา คงนิล
20นางจิราพร ขอนแก้ว
21นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
22นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์09:50
23นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว08:54
24นายพานุ นราภัย08:16
25นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
26นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
27นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
28นายพงศกร โสภา
29นางนวลฉวี ไทรบุรี
30นายศักดิ์ชริน อาจหาญ10:19
31นางวรนาถ เพชรเกื้อ
32นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
33ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
34นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
35นางพัชรา จามพัฒน์
36นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
37นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
38นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
39นางสาวทิยา บัวมณี
40นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
41นางสาวอ้อมใจ อร่าม
42นางสาวกชพร หมุนหลี09:17
43นางสาวสุทธิดา สุวรรณพิมาน
44นางสาวกนกวลี โดยเจริญ
45นางสาวดวงฤดี ชีวะ
46นายสุเทพ ชูมี
47นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง08:56

จ. 2563/03/23 อา. 2563/03/22 ส. 2563/03/21 ศ. 2563/03/20 พฤ. 2563/03/19
พ. 2563/03/18 อ. 2563/03/17 จ. 2563/03/16 อา. 2563/03/15 ส. 2563/03/14
ศ. 2563/03/13 พฤ. 2563/03/12 พ. 2563/03/11 อ. 2563/03/10 จ. 2563/03/09