นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 พ.ค.
นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครู

05 พ.ค.
นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ

16 พ.ค.
นายพานุ นราภัย
ครูชำนาญการ

18 พ.ค.
นางสาวกชพร หมุนหลี
ครู

28 พ.ค.
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครู

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
จำนวนผู้เข้าชม : 678 ครั้ง

ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

ดาวน์โหลด

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๓