นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
จำนวนผู้เข้าชม : 123 ครั้ง

ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

ดาวน์โหลด

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๓