นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
จำนวนผู้เข้าชม : 394 ครั้ง

ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

ดาวน์โหลด

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๓