นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นายพงศกร โสภาครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์ครูชำนาญการ