นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
นายพงศกร โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ