นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นายพงศกร โสภาครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์ครูชำนาญการ