นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570
ดาวน์โหลดไฟล์