นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
จำนวนผู้เข้าชม : 81 ครั้ง

พันธกิจ (Misstion)

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตร สถานศึกษา

2. พัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ

3. พัฒนาระบบบริการจัดการสู่มาตรฐานสากลบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล

4. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ