นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แผนป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์