นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 พ.ค.
นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครู

05 พ.ค.
นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ

16 พ.ค.
นายพานุ นราภัย
ครูชำนาญการ

18 พ.ค.
นางสาวกชพร หมุนหลี
ครู

28 พ.ค.
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครู

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แผนป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์