นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู





15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ





หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาวกัลยากร บุญชู
ชื่อ - สกุล : นางสาวกัลยากร บุญชู
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เด็กชายจักรกฤษ กลับวิหค
ชื่อ - สกุล : เด็กชายจักรกฤษ กลับวิหค
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เด็กหญิงญาสุมินทร์ อินทนะ
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงญาสุมินทร์ อินทนะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เด็กชายศุภรักษ์ บุญชู
ชื่อ - สกุล : เด็กชายศุภรักษ์ บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เด็กหญิงลลิตา รัตนะ
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงลลิตา รัตนะ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายโภชนาการ
ระดับชั้น : ม.3
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุมี
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุมี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์
ระดับชั้น : ม.3
เด็กหญิงนฤมล ปะหนะ
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงนฤมล ปะหนะ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม.3
เด็กหญิงสรวรรณ อินทสุทธิ์
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงสรวรรณ อินทสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : ม.3
เด็กชายยุทธนา บุญมี
ชื่อ - สกุล : เด็กชายยุทธนา บุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3
เด็กหญิงนิชาพร สามงามพุ่ม
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงนิชาพร สามงามพุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
เด็กหญิงศศิมา แยนา
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงศศิมา แยนา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.3
เด็กชายพีรพันธ์ มลจิตร์โท
ชื่อ - สกุล : เด็กชายพีรพันธ์ มลจิตร์โท
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
ระดับชั้น : ม.3
เด็กหญิงปานทิพย์ วิทิพย์รอด
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงปานทิพย์ วิทิพย์รอด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
เด็กชายกุ๊ก พรหมสิงห์
ชื่อ - สกุล : เด็กชายกุ๊ก พรหมสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.1
เด็กหญิงพัชรีพร ประสงค์ผล
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงพัชรีพร ประสงค์ผล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3