นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

นายพานุ นราภัย
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวทิยา บัวมณี
ครู
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวกชพร หมุนหลี
ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์