นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางวรนาถ เพชรเกื้อ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

นายพานุ นราภัย
ครู
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวทิยา บัวมณี
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวกชพร หมุนหลี
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์
นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์