นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางวรนาถ เพชรเกื้อครูชำนาญการหัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
2นางสาวอัญชุลี แพเพชรทองครูชำนาญการพิเศษ
3นางราศรี วิชัยดิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษ
4นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอดครูชำนาญการพิเศษ
5นายพานุ นราภัยครู
6นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคงครู
7นางสาวธิติมา ตุกชูแสงครูผู้ช่วย
8นางสาวทิยา บัวมณีครูผู้ช่วย
9นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครูผู้ช่วย