นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางวรนาถ เพชรเกื้อ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพานุ นราภัย
ครู
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิยา บัวมณี
ครูผู้ช่วย
นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย