นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กฎหมายด้านการศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 195 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256258
2พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255388
3พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254576
4พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 254284
5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256280
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255361
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 254679
8พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 254564
9พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562128
10พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255358
11พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255149
12พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.254758
13พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255861
14พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255476
15พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547151
16พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 255168
17พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 255156