นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กฎหมายด้านการศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 136 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256235
2พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255345
3พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254545
4พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 254252
5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256248
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255334
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 254645
8พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 254540
9พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256297
10พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255332
11พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255124
12พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.254735
13พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255837
14พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255444
15พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547120
16พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 255140
17พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 255127