นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ปฐมวัย
นางบุษบา แก้วมหา
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครู
นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ครูผู้ช่วย