นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ปฐมวัย
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ครูผู้ช่วยหัวหน้าระดับ
2นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตรครูชำนาญการ
3นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่องครู
4นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์ครูผู้ช่วย
5นางสาวณิชา มีแสงครูผู้ช่วย