นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
ปฐมวัย
นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าระดับ

นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครู
นางสาวณิชา มีแสง
ครูผู้ช่วย