นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
ปฐมวัย
นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ครู
หัวหน้าระดับ

นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครูชำนาญการ
นางสาวณิชา มีแสง
ครู