นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
ปฐมวัย
นางสาวขนิษฐา กาบขุนทด
ครู
หัวหน้าระดับ

นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครูชำนาญการ
นางสาวณิชา มีแสง
ครู