นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการ
นายพานุ นราภัย
ครู

นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
ครูผู้ช่วย