นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการ
นายพานุ นราภัย
ครูชำนาญการ