นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางนวลฉวี ไทรบุรีครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอดครูชำนาญการพิเศษ
3นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ครูชำนาญการ
4นายพานุ นราภัยครู
5นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์ครูผู้ช่วย