นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางนวลฉวี ไทรบุรีครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอดครูชำนาญการพิเศษ
3นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ครูชำนาญการ
4นางศรีประพันธ์ คงเกตุครูชำนาญการ
5นายพานุ นราภัยครู
6นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์ครูผู้ช่วย