นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะผู้บริหาร
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ