นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
wanicha28@hotmail.com เบอร์โทร 089-6495919

นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
kawisarahill@gmail.com
เบอร์โทร 092-2956455
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
tonaor_tha15@hotmail.com
เบอร์โทร 083-1761072