นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ