นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

คณะผู้บริหาร
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
2นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้วครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์ครูชำนาญการผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ