นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
wanicha28@hotmail.com เบอร์โทร 089-6495919

นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
kawisarahill@gmail.com
เบอร์โทร 092-2956455
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
tonaor_tha15@hotmail.com
เบอร์โทร 083-1761072