บุคลากรของโรงเรียน
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

นางบุษบา แก้วมหา
ครู
นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ครู
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครู
นางเสาวนิตย์ ทองกูล
ครู
นางอรวรรณ พรหมสอน
ครู

นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครู
นางศรีประพันธ์ คงเกตุ
ครู
นางพรรณี คชสิทธิ์
ครู

นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครู
นางณฐมน แก้วอำดี
ครู
นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
ครู

นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครู
นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
ครู
นางเรณู สุทธินุ่น
ครู

นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครู
นางวลัดดา คงนิล
ครู

นางจิราพร ขอนแก้ว
ครู
นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครู
นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ครู

นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครู
นายพานุ นราภัย
ครู
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครู
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครู
นายพงศกร โสภา
ครู

นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครู
นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
ครู
นางวรนาถ เพชรเกื้อ
ครู

นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครู
ว่าที่ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู
นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครู

นางพัชรา จามพัฒน์
ครู
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครู
นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครู

นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครู
นางสาวทิยา บัวมณี
ครู
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครู

นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครู
นางสาวกชพร หมุนหลี
ครู
นางสาวสุทธิดา สุวรรณพิมาน
พนักงานราชการ

นางสาวกนกวลี โดยเจริญ
พี่เลี้ยงเรียนรวม
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเรียนรวม
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 6 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 41 คน
รวม ทั้งหมด 47 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)ทั้งหมด 1 คน
2. ครูทั้งหมด 41 คน
3. พนักงานราชการทั้งหมด 1 คน
4. พี่เลี้ยงเรียนรวมทั้งหมด 2 คน
5. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
6. เจ้าหน้าที่ธุรการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 47 คน