นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
089-6495919

นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
092-2956455
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
083-1761072
นางฐานิตา แก้วมหา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีการเกษตร
นางอรวรรณ พรหมสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์

นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
นางณฐมน แก้วอำดี
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การประถมศึกษา

นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
นางเรณู สุทธินุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การประถมศึกษา
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
วิชาเอก : การประถมศึกษา

นางวลัดดา คงนิล
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การแนะแนว
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครู
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : พลศึกษา
นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา
นายพงศกร โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางวรนาถ เพชรเกื้อ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ชีววิทยา
นางพรรณี คชสิทธิ์
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา

นายพานุ นราภัย
ครู
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางพัชรา จามพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา

นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครู
วิชาเอก : ศิลปะ
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์

นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู
วิชาเอก : นาฏศิลป์ไทยศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครู
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : การประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : ดนตรีไทย
นางสาวทิยา บัวมณี
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : คณิตศาสตร์

นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : ภาษาไทย

นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : คหกรรม

นางสาวกชพร หมุนหลี
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางสาวณิชา มีแสง
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเรียนรวม
วิชาเอก : การตลาด
นางสาวกมลวรรณ มะลิงาม
พี่เลี้ยงเรียนรวม
วิชาเอก : ม.6
นางกิตติพร วงศ์ทอง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : นาฏศิลป์

นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ
วิชาเอก : ม.6

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด Resource id #8 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 2606 คน
รวม ทั้งหมด 2614 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)ทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 2 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 10 คน
4. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 13 คน
5. ครูทั้งหมด 6 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 12 คน
7. พี่เลี้ยงเรียนรวมทั้งหมด 2 คน
8. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 47 คน