นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
wanicha28@hotmail.com
089-6495919

นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
kawisarahill@gmail.com
092-2956455
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
tonaor_tha15@hotmail.com
083-1761072
นางฐานิตา แก้วมหา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีการเกษตร
นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป

นางณฐมน แก้วอำดี
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
วิชาเอก : การประถมศึกษา

นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครู
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา

นายพงศกร โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางพรรณี คชสิทธิ์
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา

นายพานุ นราภัย
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางพัชรา จามพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา

นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครู
วิชาเอก : ศิลปศึกษา
นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์

นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู
วิชาเอก : นาฏศิลป์ไทยศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู
วิชาเอก : การประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครู
วิชาเอก : ดนตรีไทย
นางสาวทิยา บัวมณี
ครู
วิชาเอก : คณิตศาสตร์

นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
ครู
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ครู
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครู
วิชาเอก : ภาษาไทย

นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครู
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครู
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครู
วิชาเอก : คหกรรม

นางสาวกชพร หมุนหลี
ครู
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางสาวณิชา มีแสง
ครู
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : ภาษาไทย

นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ธุรกิจศึกษา
นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิชาเอก : การตลาด

นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ
วิชาเอก : ม.6
นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์
ครู
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป


สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 5 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 38 คน
รวม ทั้งหมด 43 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)ทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 2 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 8 คน
4. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 11 คน
5. ครูทั้งหมด 16 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 3 คน
7. พี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 2 คน
8. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 44 คน