นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ก.ย.
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย

03 ก.ย.
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

09 ก.ย.
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

11 ก.ย.
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
wanicha28@hotmail.com
089-6495919

นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
kawisarahill@gmail.com
092-2956455
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
tonaor_tha15@hotmail.com
083-1761072
นางฐานิตา แก้วมหา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีการเกษตร
นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป

นางณฐมน แก้วอำดี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
วิชาเอก : การประถมศึกษา

นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา

นายพงศกร โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นายพานุ นราภัย
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา

นางพัชรา จามพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ศิลปศึกษา

นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู
วิชาเอก : นาฏศิลป์ไทยศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู
วิชาเอก : การประถมศึกษา

นางสาวทิยา บัวมณี
ครู
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวขนิษฐา กาบขุนทด
ครู
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครู
วิชาเอก : ภาษาไทย

นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครู
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครู
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครู
วิชาเอก : คหกรรม

นางสาวกชพร หมุนหลี
ครู
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางสาวณิชา มีแสง
ครู
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : ภาษาไทย

นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ธุรกิจศึกษา
นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์
ครู
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายปิยวัชร อักษรสม
ครู
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางสาวกมลชนก บุญชุม
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :
นางสาวขวัญจิรา เพ็งหนู
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : ศิลปศึกษา

นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิชาเอก : การตลาด
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ
วิชาเอก : ม.6

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 5 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 37 คน
รวม ทั้งหมด 42 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)ทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษทั้งหมด 2 คน
3. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 14 คน
4. ครูชำนาญการทั้งหมด 6 คน
5. ครูทั้งหมด 13 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 4 คน
7. พี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 2 คน
8. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 43 คน