นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

นางบุษบา แก้วมหา
ครูชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่อง
ครู
นางเสาวนิตย์ ทองกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรวรรณ พรหมสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศรีประพันธ์ คงเกตุ
ครูชำนาญการ
นางพรรณี คชสิทธิ์
ครูชำนาญการ

นางราศรี วิชัยดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณฐมน แก้วอำดี
ครูชำนาญการ
นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์
ครูผู้ช่วย
นางเรณู สุทธินุ่น
ครูชำนาญการ

นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครู
นางวลัดดา คงนิล
ครูชำนาญการ

นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย
นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์
ครูชำนาญการ

นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพานุ นราภัย
ครู
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครูผู้ช่วย
นางสาวธิติมา ตุกชูแสง
ครูผู้ช่วย
นายพงศกร โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
ครูชำนาญการ
นางวรนาถ เพชรเกื้อ
ครูชำนาญการ

นายวีระพงษ์ รอดเมื่อ
ครู
ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครูผู้ช่วย
นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
ครูชำนาญการ

นางพัชรา จามพัฒน์
ครู
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการ
นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวทิยา บัวมณี
ครูผู้ช่วย
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครู

นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครูผู้ช่วย
นางสาวกชพร หมุนหลี
ครูผู้ช่วย
นางสาวณิชา มีแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุทธิดา สุวรรณพิมาน
พนักงานราชการ
นางสาวกนกวลี โดยเจริญ
พี่เลี้ยงเรียนรวม

นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเรียนรวม
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ
นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 6 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 43 คน
รวม ทั้งหมด 49 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)ทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการทั้งหมด 13 คน
3. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 12 คน
4. ครูทั้งหมด 7 คน
5. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 11 คน
6. พนักงานราชการทั้งหมด 1 คน
7. พี่เลี้ยงเรียนรวมทั้งหมด 2 คน
8. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
9. เจ้าหน้าที่ธุรการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 49 คน