นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

บุคลากรของโรงเรียน

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิชาเอก
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
2นางสาวกวิสรา อินทร์เทพรองผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารการศึกษา
3นางศิริวิมล ช่วยรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารการศึกษา
4นางฐานิตา แก้วมหาครูชำนาญการการศึกษาปฐมวัย
5นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตรครูชำนาญการการศึกษาปฐมวัย
6นางสาวอัญชุลี แพเพชรทองครูชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีการเกษตร
7นางอรวรรณ พรหมสอนครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์
8นางราศรี วิชัยดิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไป
9นางณฐมน แก้วอำดีครูชำนาญการภาษาอังกฤษ
10นางสุคนธ์ หนูจีนเส้งครูชำนาญการพิเศษการประถมศึกษา
11นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอดครูชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไป
12นางเรณู สุทธินุ่นครูชำนาญการพิเศษการประถมศึกษา
13นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคงครูการประถมศึกษา
14นางวลัดดา คงนิลครูชำนาญการการแนะแนว
15นางจิราพร ขอนแก้วครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์
16นางปัตมา จินดากาญจน์ครูภาษาอังกฤษธุรกิจ
17นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์ครูชำนาญการพลศึกษา
18นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้วครูชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษา
19นายพงศกร โสภาครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์การกีฬา
20นางวรนาถ เพชรเกื้อครูชำนาญการชีววิทยา
21นางพรรณี คชสิทธิ์ครูชำนาญการภาษาอังกฤษ
22นางนวลฉวี ไทรบุรีครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษา
23นายพานุ นราภัยครูสังคมศึกษา
24นางพัชรา จามพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษา
25นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ครูชำนาญการสังคมศึกษา
26นายวีระพงษ์ รอดเมื่อครูศิลปะ
27นางสาวปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ทั่วไป
28นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้วครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์
29นางสาววิชชุดา เสือแก้วครูชำนาญการภาษาอังกฤษ
30ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ครูนาฏศิลป์ไทยศึกษา
31นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ล่องครูการศึกษาปฐมวัย
32นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆครูผู้ช่วยการประถมศึกษา
33นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครูผู้ช่วยดนตรีไทย
34นางสาวทิยา บัวมณีครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์
35นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา
36นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ครูผู้ช่วยการศึกษาปฐมวัย
37นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสันครูผู้ช่วยภาษาไทย
38นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์ครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์
39นางสาวธิติมา ตุกชูแสงครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์
40นางสาวอ้อมใจ อร่ามครูผู้ช่วยคหกรรม
41นางสาวกชพร หมุนหลีครูผู้ช่วยภาษาไทย
42นางสาวณิชา มีแสงครูผู้ช่วยการศึกษาปฐมวัย
43นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์ครูผู้ช่วยการศึกษาปฐมวัย
44นางสาวดวงฤดี ชีวะพี่เลี้ยงเรียนรวมการตลาด
45นางสาวพัชชา พิบูลย์พี่เลี้ยงเรียนรวมบริหารการตลาด
46นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุงเจ้าหน้าที่ธุรการธุรกิจศึกษา
47นายสุเทพ ชูมีพนักงานบริการม.6

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 5 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 42 คน
รวม ทั้งหมด 47 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)ทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 2 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 10 คน
4. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 13 คน
5. ครูทั้งหมด 6 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 12 คน
7. พี่เลี้ยงเรียนรวมทั้งหมด 2 คน
8. เจ้าหน้าที่ธุรการทั้งหมด 1 คน
9. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 48 คน