นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางฐานิตา แก้วมหา
ครูชำนาญการ
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครู

นางสาวกชพร หมุนหลี
ครู