นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเรณู สุทธินุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวลัดดา คงนิล
ครูชำนาญการ
นางฐานิตา แก้วมหา
ครูชำนาญการ

นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครูผู้ช่วย
นางสาวกชพร หมุนหลี
ครูผู้ช่วย