นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางฐานิตา แก้วมหา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครู

นางสาวกชพร หมุนหลี
ครู