นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้วครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางเสาวนิตย์ ทองกูลครูชำนาญการพิเศษ
3นางวลัดดา คงนิลครูชำนาญการ
4นางเรณู สุทธินุ่นครูชำนาญการพิเศษ
5นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคงครู
6นางฐานิตา แก้วมหาครูชำนาญการ
7นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสันครูผู้ช่วย
8นางสาวกชพร หมุนหลีครูผู้ช่วย