นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้วครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางวลัดดา คงนิลครูชำนาญการ
3นางเรณู สุทธินุ่นครูชำนาญการพิเศษ
4นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคงครู
5นางฐานิตา แก้วมหาครูชำนาญการ
6นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสันครูผู้ช่วย
7นางสาวกชพร หมุนหลีครูผู้ช่วย