นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 200 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป507
2คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล449
3คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ461
4คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ498
5แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา2564456
6คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานกศ.390
7คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน409
8คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-สพฐ.471
9คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน1,456
10แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561404
11หนังสือเวียนแนวทางประกัน-กฎกระทรวง-ประกาศมาตรฐาน-2561396
12คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา399
13คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓402
14คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน422
15คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง397
16คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล6,563
17คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา432
18เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา3,730
19เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา464
20เล่มที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา495
21เล่มที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา401
22เล่มที่ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก393
23แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปี 2561401
24แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา509
25แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา411
26คู่มือโครงงานคุณธรรม457
27คู่มือการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565415
28บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563404
29คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน402
30คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน520
31มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา396
32แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน393
33คู่มือ/ชี้แจงการสอบ O-Net 63446
34คู่มือ/ชี้แจง NT63688
35คู่มือ/ชี้แจง RT63477
36คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.1,837
37การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา382
38แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา413
39คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ433
40สารสนเทศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563405
41แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564373
42ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙569
43คู่มือการประเมิน ITA 2021403
44คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินครู ตาม วPA385
45คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ตาม วPA382
46แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เพื่อนที่ปรึกษา) เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ432
47คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา617
48คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉ.ปรับปรุง ๒๕๖๔934
49คู่มือการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ ว 9 (PA)ตำแหน่งครู413
50คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน1,078
51คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว 10 (PA) สายงานบริหารสถานศึกษา412