นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 426 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป66
2คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล48
3คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ49
4คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ57
5คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานกศ.80
6คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน202
7คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-สพฐ.75
8คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน133
9แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา256162
10หนังสือเวียนแนวทางประกัน-กฎกระทรวง-ประกาศมาตรฐาน-256168
11คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา57
12คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓86
13คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน72
14คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง70
15คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล68
16คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา85
17เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา26
18เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา23
19เล่มที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา28
20เล่มที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา17
21เล่มที่ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก22
22แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปี 256123
23แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา13
24แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา15
25คู่มือโครงงานคุณธรรม20