นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 921 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป688
2คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล593
3คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ595
4คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ646
5แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา2564599
6คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานกศ.466
7คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน489
8คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-สพฐ.587
9คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน2,189
10แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561481
11หนังสือเวียนแนวทางประกัน-กฎกระทรวง-ประกาศมาตรฐาน-2561489
12คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา508
13คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓475
14คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน506
15คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง491
16คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล7,322
17คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา516
18เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา3,818
19เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา623
20เล่มที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา729
21เล่มที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา477
22เล่มที่ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก486
23แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปี 2561503
24แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา672
25แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา501
26คู่มือโครงงานคุณธรรม614
27คู่มือการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565498
28บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563478
29คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน521
30คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน783
31มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา477
32แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน471
33คู่มือ/ชี้แจงการสอบ O-Net 63556
34คู่มือ/ชี้แจง NT63795
35คู่มือ/ชี้แจง RT63639
36คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.3,562
37การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา450
38แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา494
39คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ558
40สารสนเทศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563480
41แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564452
42ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙776
43คู่มือการประเมิน ITA 2021515
44คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินครู ตาม วPA461
45คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ตาม วPA458
46แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เพื่อนที่ปรึกษา) เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ554
47คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา833
48คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉ.ปรับปรุง ๒๕๖๔1,471
49คู่มือการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ ว 9 (PA)ตำแหน่งครู494
50คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน2,412
51คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว 10 (PA) สายงานบริหารสถานศึกษา486
52รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 256572