นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 221 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป1,621
2คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล1,758
3คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ1,045
4คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ1,269
5แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา2564453
6คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานกศ.658
7คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน963
8คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-สพฐ.687
9คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน5,040
10แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561570
11หนังสือเวียนแนวทางประกัน-กฎกระทรวง-ประกาศมาตรฐาน-2561554
12คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา531
13คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓613
14คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน586
15คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง586
16คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล869
17คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา841
18เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา561
19เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา568
20เล่มที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา553
21เล่มที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา496
22เล่มที่ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก537
23แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปี 2561491
24แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา2,621
25แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา488
26คู่มือโครงงานคุณธรรม584
27คู่มือการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565496
28บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563426
29คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน434
30คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน419
31มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา478
32แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน447
33คู่มือ/ชี้แจงการสอบ O-Net 63404
34คู่มือ/ชี้แจง NT63499
35คู่มือ/ชี้แจง RT631,317
36คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.1,457
37การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา396
38แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา369
39คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ478
40สารสนเทศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563353
41แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564291
42ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙383
43คู่มือการประเมิน ITA 2021681
44คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินครู ตาม วPA283
45คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ตาม วPA284
46แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เพื่อนที่ปรึกษา) เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ276
47คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา385
48คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉ.ปรับปรุง ๒๕๖๔370
49คู่มือการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ ว 9 (PA)ตำแหน่งครู270
50คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน591
51คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว 10 (PA) สายงานบริหารสถานศึกษา246