นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 582 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป409
2คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล379
3คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ380
4คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ401
5แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา2564366
6คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานกศ.347
7คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน354
8คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-สพฐ.379
9คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน925
10แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561350
11หนังสือเวียนแนวทางประกัน-กฎกระทรวง-ประกาศมาตรฐาน-2561348
12คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา351
13คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓348
14คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน374
15คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง358
16คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล6,140
17คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา370
18เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา350
19เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา361
20เล่มที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา367
21เล่มที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา350
22เล่มที่ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก348
23แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปี 2561350
24แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา384
25แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา359
26คู่มือโครงงานคุณธรรม368
27คู่มือการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565368
28บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563354
29คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน348
30คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน364
31มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา353
32แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน352
33คู่มือ/ชี้แจงการสอบ O-Net 63376
34คู่มือ/ชี้แจง NT63357
35คู่มือ/ชี้แจง RT63366
36คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.930
37การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา341
38แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา353
39คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ359
40สารสนเทศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563351
41แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564340
42ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙400
43คู่มือการประเมิน ITA 2021349
44คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินครู ตาม วPA341
45คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ตาม วPA345
46แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เพื่อนที่ปรึกษา) เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ359
47คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา468
48คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉ.ปรับปรุง ๒๕๖๔573
49คู่มือการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ ว 9 (PA)ตำแหน่งครู353
50คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน572
51คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว 10 (PA) สายงานบริหารสถานศึกษา366