นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 3,239 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป681
2คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล826
3คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ397
4คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ527
5คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานกศ.248
6คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน425
7คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-สพฐ.281
8คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน477
9แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561205
10หนังสือเวียนแนวทางประกัน-กฎกระทรวง-ประกาศมาตรฐาน-2561232
11คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา196
12คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓254
13คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน221
14คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง221
15คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล229
16คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา366
17เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา201
18เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา184
19เล่มที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา182
20เล่มที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา161
21เล่มที่ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก173
22แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปี 2561165
23แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา150
24แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา142
25คู่มือโครงงานคุณธรรม188
26คู่มือการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565127
27บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563105
28คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน103
29คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน109
30มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา116
31แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน90
32คู่มือ/ชี้แจงการสอบ O-Net 6380
33คู่มือ/ชี้แจง NT6368
34คู่มือ/ชี้แจง RT6395
35คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.55
36การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา55
37แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา42
38คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ30