นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 1217 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป254
2คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล238
3คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ160
4คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ209
5คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานกศ.146
6คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน299
7คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-สพฐ.161
8คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน252
9แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561127
10หนังสือเวียนแนวทางประกัน-กฎกระทรวง-ประกาศมาตรฐาน-2561140
11คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา123
12คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓153
13คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน139
14คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง136
15คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล133
16คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา184
17เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา96
18เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา93
19เล่มที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา92
20เล่มที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา80
21เล่มที่ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก90
22แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปี 256184
23แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา73
24แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา68
25คู่มือโครงงานคุณธรรม95
26คู่มือการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 256558
27บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 256325
28คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน26
29คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน29
30มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17
31แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน8
32คู่มือ/ชี้แจงการสอบ O-Net 633
33คู่มือ/ชี้แจง NT633
34คู่มือ/ชี้แจง RT633