นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 4,389 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป976
2คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล1,160
3คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ587
4คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ716
5แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา256467
6คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานกศ.356
7คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน542
8คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-สพฐ.372
9คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน1,154
10แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561284
11หนังสือเวียนแนวทางประกัน-กฎกระทรวง-ประกาศมาตรฐาน-2561306
12คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา267
13คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓346
14คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน294
15คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง309
16คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล323
17คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา489
18เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา302
19เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา276
20เล่มที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา261
21เล่มที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา242
22เล่มที่ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก266
23แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปี 2561252
24แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา250
25แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา228
26คู่มือโครงงานคุณธรรม264
27คู่มือการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565216
28บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563180
29คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน169
30คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน174
31มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา221
32แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน178
33คู่มือ/ชี้แจงการสอบ O-Net 63147
34คู่มือ/ชี้แจง NT63155
35คู่มือ/ชี้แจง RT63209
36คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.121
37การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา137
38แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา110
39คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ146
40สารสนเทศทางวิชาการ ปีการศึกษา 256388
41แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.256453
42ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙29
43คู่มือการประเมิน ITA 202120
44คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินครู ตาม วPA19
45คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ตาม วPA18