นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
เล่มที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 2,118.94 KB)