นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 3,242.72 KB)