นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แผนนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ (ขนาดไฟล์ 3,107.18 KB)