เตือนความจำ
02 มี.ค. 64
เชิญประชุมศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
03 มี.ค. 64
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ตอบรับภายใน 25 ก.พ. 64
09 มี.ค. 64
การตรวจเยี่ยมเสริมพลังของศูนย์อนามัยที่ 11
ตอบรับภายใน 25 ก.พ. 64
31 มี.ค. 64
รายงานผลการนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 2
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
23 เม.ย. 64
ส่งนวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
23 เม.ย. 64
ส่งนวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
30 เม.ย. 64
ประเมินคุณครูอ้อมใจ/คุณครูกชพร ครั้งที่ 3
ตอบรับภายใน 12 ต.ค. 63
11 มิ.ย. 64
ส่งรายงานผลนิเทศภายในและแผนนิเทศภายใน
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
11 มิ.ย. 64
ส่งรายงานผลนิเทศภายในและแผนนิเทศภายใน
ตอบรับภายใน 22 ก.พ. 64
27 ก.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
24 ก.ย. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
06 ต.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
22 ต.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- ประเมินคุณครูจรรยาภรณ์/คุณครูธิติมา/คุณครูขนิษฐา/คุณครูนงลักษณ์ ครั้งที่ 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ก.พ. 64 | ม.ค. 64 | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63