เตือนความจำ
24 มิ.ย. 64
ส่งชื่อผู้ตอบ ITA สำนักงานเขต
ตอบรับภายใน 24 มิ.ย. 64
28 มิ.ย. 64
ประชุมการจัดแผนนิเทศภายใน
ตอบรับภายใน 28 มิ.ย. 64
30 มิ.ย. 64
ส่งรายงานผลนิเทศภายในและแผนนิเทศภายใน
ตอบรับภายใน 30 มิ.ย. 64
30 มิ.ย. 64
ส่งเค้าโครงงานวิจัยประเด็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบรับภายใน 23 มิ.ย. 64
01 ก.ค. 64
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
ตอบรับภายใน 01 ก.ค. 64
02 ก.ค. 64
ประชุมกรรมการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ
ตอบรับภายใน 02 ก.ค. 64
02 ก.ค. 64
รายงานการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียน
ตอบรับภายใน 23 มิ.ย. 64
02 ก.ค. 64
ประชุมศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้Active Learning
ตอบรับภายใน 23 มิ.ย. 64
10 ก.ค. 64
ประชุมทางไกลบ้านนักวิทย์
ตอบรับภายใน 10 ก.ค. 64
27 ก.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
24 ก.ย. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
30 ก.ย. 64
ส่งขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม ว 89 30 กย 64
ตอบรับภายใน 23 มิ.ย. 64
05 ต.ค. 64
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
ตอบรับภายใน 23 มิ.ย. 64
06 ต.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64
22 ต.ค. 64
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตอบรับภายใน 25 ม.ค. 64


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)
ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- ส่งรายงานผลนิเทศภายในและแผนนิเทศภายใน
- ส่งรายงานผลนิเทศภายในและแผนนิเทศภายใน
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | พ.ค. 64 | เม.ย. 64 | มี.ค. 64 | ก.พ. 64 | ม.ค. 64 | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63