นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

วิสัยทัศน์
จำนวนผู้เข้าชม : 532 ครั้ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

              โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย