นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 1,114 ครั้ง

 

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีที่ดิน 8 ไร่ 2 งาน จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยพระภิกษุแก้ว เจ้าอาวาสวัดท่าไทรกับพระปลัดวุฒิสาร ศึกษาธิการมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดท่าไทร ชื่อ "โรงเรียนวัดท่าไทร" มีนายยิ่ง รักษานุ่น เป็นครูคนแรก เปิดสอนที่ศาลาวัดท่าไทร ได้รับเงินศึกษาพลีเป็นค่าตอบแทน

พ.ศ. 2457 ขุนประกิจ กำนันตำบลทุ่งกง (สมัยนั้นติดท้องที่ตำบลทุ่งกง) เห็นว่าไม่มีเงินจ้างครู จึงยุบไปรวมกับโรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งกง (รัตนคีรี) คือโรงเรียนวัดเขาแก้ว ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2458 พระปลัดล้อม บุญชู เจ้าอาวาสวัดท่าไทร เห็นว่าเด็กเดินไกลนักจึงเปิดขึ้นที่ศาลาวัดท่าไทรอีก โดยเป็นครูใหญ่เอง ปรากฏว่ามีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 83 คน จึงให้สามเณรม่วง เมืองน้อย มาช่วยสอน ส่วนบัญชีเรียกชื่อจัดทำขึ้นใช้เอง การสอบไล่ต้องไปสมทบสอบกับโรงเรียนนาคประดิษฐ์คือโรงเรียนวัดท่าทอง อำเภอเมือง ฯ

พ.ศ. 2460 หลวงศรีสุพรรณดิฐ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ก่อนพ.ศ. 2499 เขียน "กาญจนดิฐ") เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้อง โดยแจกบัญชีเรียกชื่อให้แต่ไม่มีเงินเดือน

พ.ศ. 2462 ขุนพิพิธ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ จึงจ่ายเงินเดือนให้ 10.00 บาท (สิบบาท)

พ.ศ. 2464 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งกง ๒ (วัดท่าไทร)”

พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าทองใหม่ ๑ (วัดท่าไทร)” เนื่องจากแบ่งตำบลทุ่งกงออกเป็นตำบลท่าทองใหม่อีกตำบลหนึ่ง

พ.ศ. 2494 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดท่าไทร” ตามชื่อของสถานที่ตั้ง แต่ยังอาศัยศาลาวัดท่าไทรเป็นที่เรียน

พ.ศ. 2498 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.มาลากุล ขึ้นโดยรวมเงินทั้งภาครัฐและภาคราษฎร โดยมีพระครู ดิตถารามคณาศัย เจ้าอาวาสวัดท่าไทร เป็นผู้นำและเป็นผู้อุปการะ มีนายคล้อย แสงพรหมมินทร์ เป็นครูใหญ่ นายบัว สัมฤทธิ์ กำนันตำบลท่าทองใหม่ นายทัด ปดิฐพร ศึกษาธิการอำเภอกาญจนดิษฐ์ นายล่วง วรินทรเวช นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการหาทุนโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ทอดกฐิน เป็นต้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2496 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2498 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)” เพื่อเป็นอนุสรณ์และให้เกียรติแก่พระครูดิตถารามคณาศัย เจ้าอาวาสวัดท่าไทร รวมค่าก่อสร้าง 210,348.99 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ปัจจุบันอาคารนี้รื้อถอนไปแล้ว

พ.ศ. 2525 นายคล้อย แสงพรหมมินทร์ ครูใหญ่ ได้ชักชวนครู ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน โดยการช่วยเหลือของพระครูดิตถารามคณาศัย นายบัว สัมฤทธิ์ หาเงินสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง 7.25 เมตร ยาว 10.25 เมตร ทรงมะลิลา มุงกระเบื้องว่าว คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง 11,633.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ชื่อว่า “เรือนบัวอนุสรณ์” ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว

พ.ศ. 2514 นางสุวคนธ์ นุกูลกิจ ครูใหญ่ ร่วมมือกับคณะครู กรรมการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของพระครูดิตถารามคณาศัย หาเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากที่วัด โดยพระครูดิตถารามคณาศัยมอบให้เดิม 4 ไร่เศษ และซื้อที่ดินขยายออกไปทางทิศตะวันออก โดยซื้อที่ดินของนางเกตุ ทรัพย์สุนทร จำนวน 3 ไร่ 1 งาน เป็นเงิน 30,000 บาท และนางเกตุ ทรัพย์สุนทร มอบให้โรงเรียนอีก 1 ไร่ คิดเป็นเงิน 10,000 บาท และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน พร้อมโต๊ะม้านั่ง 40 ชุด เป็นเงิน 130,000 บาท และได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งอาศัยกุฏิพระเรียนอยู่มาเรียนที่อาคารนี้

พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข ใต้ถุนสูง ขนาด 5 ห้องเรียน (ชั้นบน) เป็นเงิน 200,000 บาท และในปีต่อ ๆ มา อาคารหลังนี้ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นบนและชั้นล่างตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี จนมีชั้นบน 9 ห้อง ชั้นล่าง 7 ห้อง และในปีการศึกษา 2534 ต่อเติมชั่วคราวโดยหาเงินกันเองในคณะครูอีก 2 ห้อง (ชั้นล่าง) รวมเป็น 18 ห้อง

เนื่องจากมีอาคารเรียนหลายหลัง เพื่อสะดวกแก่การเรียกชื่ออาคาร นางสุวคนธ์ นุกูลกิจ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ จึงกำหนดให้เรียกชื่ออาคารต่าง ๆ เป็นตัวเลขดังนี้

“อาคาร ๑” คืออาคารแบบ ป.มาลากุล

“อาคาร ๒” คืออาคารแบบทรงมะลิลาที่สร้างกันเอง

“อาคาร ๓” คืออาคารแบบ ป.๑ ข. ขนาด 4 ห้องเรียน

“อาคาร ๔” คืออาคารแบบ ป.๑ ข. ใต้ถุนสูง

พ.ศ. 2520 ทางโรงเรียนโดยการนำของนางสุวคนธ์ นุกูลกิจ อาจารย์ใหญ่ หาเงินสร้างรั้วด้านทิศเหนือซึ่งติดกับถนนใหญ่เป็นรั้วคอนกรีต ก่ออิฐถือปูน ตอนบนเป็นตะแกรงเหล็ก มีประตูเข้าออก 2 ทาง ประตูด้านทิศตะวันออกมีป้ายชื่อโรงเรียน รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 47,569.00 บาท

พ.ศ. 2520 นางสุวคนธ์ นุกูลกิจ อาจารย์ใหญ่ คณะครูและกรรมการศึกษาร่วมกันหาเงินสร้างสนามบาสเก็ตบอลคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2522 คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 35,000 บาท

พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105 ขนาด 10 ห้องเรียน 2 ชั้น เป็นเงิน 1,377,000.00 บาท เริ่มสร้าง พ.ศ. 2525 เสร็จเข้าเรียนได้ในปีการศึกษา 2526 เนื่องจากไม่มีที่พอสร้าง ท่านเจ้าอาวาสคือพระมหาชูชาติ กณฺตวณฺโณ อนุญาตให้สร้างล้ำเข้าไปในที่วัดท่าไทร

พ.ศ. 2527 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมออกไป คืออาคาร ๑ และอาคาร ๒ ทำให้การเรียกชื่ออาคารตามตัวเลขขาดหายไป ไม่เป็นไปตามลำดับตัวเลข นายแสง เพิงใหญ่ อาจารย์ใหญ่ จึงตั้งชื่ออาคารต่าง ๆ ให้ใหม่เพื่อให้เหมาะสมและมีความหมายตามความเป็นมาดังนี้

อาคาร “ไทรระย้า” คืออาคาร ๓ แบบ ป.๑ ข. ขนาด 4 ห้องเรียนเพื่อให้มีคำว่า “ไทร” ซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนติดอยู่ด้วย และมีความหมายถึงต้นไทรใหญ่และยืนยง มีกิ่งก้านสาขารากย้อยห้อยระย้าลงมาเป็นร่มเงาได้เป็นที่พักพิงของผู้คนและฝูงสัตว์ต่าง ๆ พวกแล้วพวกเล่า เปรียบเสมือนครูและนักเรียนซึ่งผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า

 “อาคารประชาร่วมจิต” คืออาคาร ๔ แบบ ป.๑ ข. ใต้ถุนสูง หันหน้าสู่สนาม หันด้านสกัดสู่ถนนใหญ่ ตั้งชื่อนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ประชาชนที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารหลังนี้ โดยมีนางเกตุ ทรัพย์สุนทร บริจาคที่ดินให้อีก 1 ไร่

“อาคารดิตถชาต” คืออาคารเรียนที่เป็นตึก 2 ชั้นแบบ สปช. 105 ขนาด 10 ห้องเรียน หันหน้าสู่สนามและถนนใหญ่ ตั้งชื่อนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่านพระครูดิตถารามคณาศัย อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ผู้อุปการะโรงเรียนซึ่งมรณภาพไปแล้ว และพระมหาชูชาติ กนฺตวณฺโณ เจ้าอาวาสปัจจุบันที่อนุญาตให้สร้างอาคารหลังนี้ล้ำเข้าไปในที่ดินของวัดและเป็นผู้อุปการะโรงเรียนสืบต่อจากเจ้าอาวาสองค์ก่อน (ปัจจุบันพ.ศ. 2535 ท่านได้รับแต่งตั้งและพระราชทานตราตั้งเป็นพระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2527 ในปีเดียวกันนี้ นายแสง เพิงใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ได้ปรับปรุงสนามเนื่องจากเป็นที่ลุ่ม และคับแคบ จึงขยายสนามโดยรื้อเสาธง และสร้างใหม่ ซื้อดินถมจำนวน 2,124 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 63,720.00 บาท ได้สนามด้านทิศตะวันตกกว้าง 44 เมตร ทิศตะวันออกกว้าง 57 เมตร ความยาว 90 เมตร โดยร่วมมือกับคณะครู ภารโรงและกรรมการศึกษาจัดงานวันเด็กนำเงินมาใช้เพื่อการนี้โดยทำไปก่อนแล้วหาเงินชดใช้หนี้ภายหลัง และในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล เป็นเงิน 65,000 บาท

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 เป็นเงิน 890,000.00 บาท ตั้งชื่อว่า “อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พ.ศ. 2535 ในปีการศึกษานี้ได้ถูกจัดเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนเป้าหมายอันดับ 1 ของอำเภอกาญจนดิษฐ์ ให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงได้กั้นโรงฝึกงานเป็น 2 ห้องเรียนและทำโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนจำนวนโต๊ะ 32 ตัว เก้าอี้ 64 ตัว โดยจัดงานหาเงินมาใช้เพื่อการนี้เป็นเงิน 42,000 บาท โดยการนำของนายแสง เพิงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู ภารโรงและกรรมการศึกษา ซึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 61 คน

โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง เช่น ผู้ปกครองนักเรียนช่วยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี

พ.ศ. 2536 ทางราชการแต่งตั้ง นายวิรัตน์ นาคสด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 105/29  จำนวน 1  หลัง ขนาด 8  ห้องเรียน งบประมาณ 1,640,000 บาท ให้ชื่อว่า "อาคารศาสตราภา" ใช้จัดเป็นห้องพิเศษทั้งหลัง ได้แก่ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้องพิมพ์ดีด ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องศิลปศึกษา อย่างละ 1 ห้องเรียน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนทุกห้องเป็นเงินงบประมาณ 103,965 บาท และเงินสมทบ 85,000 บาท

พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ สปช./37 เป็นเงิน 128,000 บาท

พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช.2/28 จำนวน 3 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง เป็นเงิน3,107,200 บาท ให้ชื่อว่า “อาคารกาญจนาภิเษก” ในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับการพิจารณาให้อยู่ในโครงการปฏิรูปการศึกษา

พ.ศ. 2541 นายสมหวัง บุญเรือง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น งบประมาณบริจาค เป็นเงิน 38,200 บาท

พ.ศ. 2542 สร้างป้ายชื่อโรงเรียนคอนกรีต งบประมาณบริจาค เป็นเงิน 110,000 บาท

พ.ศ. 2543 สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ยาว 227 เมตร จากเงินบริจาคเป็นเงิน 227,000 บาท

พ.ศ. 2544 ปรับปรุงโรงอาหารด้วยเงินบริจาค 186,500 บาท ได้รับงบประมาณเครื่องคอมพิวเตอร์  20 เครื่อง จาก สปช. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ธุรการและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 80,000 บาท

พ.ศ. 2545 ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 1 ห้อง 20,736 บาท ปรับปรุงโรงอาหาร กั้นตาข่าย ซุ้มขายอาหาร  26,730 บาท ปรับปรุงห้องเรียนอาคารดิตถชาติ (ปูกระเบื้อง 5 ห้องเรียน ด้วยเงินบริจาค 74,586 บาท)

พ.ศ. 2546 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (กั้นตาข่ายบนเวที 35,000 บาท) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารอเนกประสงค์ เป็นเงิน 19,199 บาท ติดตั้งมิเตอร์และวางท่อประปา เป็นเงิน 8,187 บาท

พ.ศ. 2547 ปูกระเบื้องเคลือบห้อง ป.1 ด้วยเงินบริจาคเป็นเงิน 19,462 บาท

พ.ศ. 2548 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง เดินระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง งบประมาณ 500,000 บาท เปิดสอนอิสลามศึกษา 2 ช่วงชั้น โดยวิทยากรท้องถิ่น 

พ.ศ. 2549 ปรับปรุง ปูกระเบื้อง ติดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ด้วยเงินนอกงบประมาณ 448,952 บาท ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โดยได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 13 เครื่อง ยกอาคารไทรระย้าขึ้นเป็น 2 ชั้น งบประมาณ 384,000 บาท เทพื้นใต้ถุนอาคารไทรระย้า งบประมาณ 86,503 บาท

พ.ศ. 2552 ทางราชการแต่งตั้ง นายสุชาติ ไชยแก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ย้ายห้องสมุดจากอาคารศาสตรภาไปที่อาคารไทรระย้า และย้ายห้องสำนักงานไปที่ห้องสมุดอาคารศาสตราภา ปรับปรุงจัดห้องใหม่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์โต๊ะครู ด้วยเงินอุดหนุนเป็นเงิน 90,900 บาท และจัดทำรั้วหน้าโรงเรียนงบประมาณ 480,000 บาท โดยใช้เงินนอกงบประมาณ

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ตั้งอยู่ที่ 325 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84290 โทรศัพท์ 0-7722-7081 , 0-7722-7483 โทรสาร 0-7722-7081 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 5 ตำบลท่าทองใหม่ และ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี