นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ, หัวหน้าระดับช่วงชั้น 2

นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับช่วงชั้น 3, หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครู

นางสาวขนิษฐา กาบขุนทด
ครู
หัวหน้าระดับช่วงชั้นปฐมวัย