นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ, หัวหน้าระดับช่วงชั้น 2

นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับช่วงชั้น 3, หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับช่วงชั้น 1
นางเรณู สุทธินุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
นางปัตมา จินดากาญจน์
ครู
ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครู

นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครูผู้ช่วย
นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าระดับช่วงชั้นปฐมวัย