นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางเสาวนิตย์ ทองกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุคนธ์ หนูจีนเส้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเรณู สุทธินุ่น
ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน
ครู

นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์
ครูผู้ช่วย