นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางจิราพร ขอนแก้วครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
2นางเสาวนิตย์ ทองกูลครูชำนาญการพิเศษ
3นางสุคนธ์ หนูจีนเส้งครูชำนาญการพิเศษ
4นางเรณู สุทธินุ่นครูชำนาญการพิเศษ
5ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ครู
6นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆครูผู้ช่วย
7นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสันครูผู้ช่วย
8นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ครูผู้ช่วย