นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง/วิทยฐานะหมายเหตุ
1นางจิราพร ขอนแก้วครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
2นางสุคนธ์ หนูจีนเส้งครูชำนาญการพิเศษ
3นางเรณู สุทธินุ่นครูชำนาญการพิเศษ
4ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ครู
5นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆครูผู้ช่วย
6นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสันครูผู้ช่วย
7นางสาวขนิษฐา พุทธพิทักษ์ครูผู้ช่วย