นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลดไฟล์